Tes Yourself 4 trang 57 – SBT tiếng Anh 9 mới: Mark the replies (B) in the conversations with the
1. Mark the replies (B) in the conversations with the correct tones, using falling, rising, or flat arrows.Đánh dấu ngữ điệu của các câu trả lời (B), sử dụng dấu lên, xuống
E. Writing trang 56 – Unit 12 – Sách BT tiếng Anh 9 mới: Work in pairs. Choose a job that you would like
1. Work in pairs. Choose a job that you would like to do in the future. Discuss why you would like to do that job. Remember to give at least three reason.Làm việc nhóm. Chọn
C. Speaking trang 52 – Unit 12 – Sách bài tập tiếng Anh 9 mới: Complete the conversation below with the
1. Complete the conversation below with the statements A-G. Then practise it with a friend.Hoàn thành đoạn hội thoại dưới đây với các câu A-G. Luyện tập với bạn bè.
D. Reading trang 53 – Unit 12 – SBT tiếng Anh 9 mới: Read the passage about how Mai chose her career,
1. Read the passage about how Mai chose her career, and do the tasks that follow.Đoạn văn sau về cách Mai chọn nghề nghiệp của cô ấy và làm các nhiệm vụ phía dưới.
B. Vocabulary & Grammar trang 49 – Unit 12 – SBT tiếng Anh 9 mới: Match the jobs in A with their
1. Match the jobs in A with their responsibilities in B. Nối công việc với trách nhiệm tương ứng.

Quảng cáo
E. Writing trang 47 – Unit 11 – SBT tiếng Anh 9 mới: Write short comments on the predictions giving
1. Children will take part in family decision making.Comment:____________________________________________________.2. Women will not be encouraged to do dangerous jobs
C.Speaking trang 44 – Unit 11 – Sách bài tập tiếng Anh 9 mới Use one of the expressions (A-F) in the box to
1. Use one of the expressions (A-F) in the box to respond to the statements (1-6). Then practise the short conversations with a friend.Sử dụng các câu từ A-F để hoàn thành đ
B. Vocabulary & Grammar trang 41 – Unit 11 – Sách bài tập tiếng Anh 9 mới: Complete the sentences with the
1. Complete the sentences with the words/phrases in the box.Hoàn thành các câu sau với từ/cụm từ cho trước.

Luyện tập

Bài 4 trang 81 Hóa 9, Bài 4. Sau khi làm thí nghiệm, khí clo dư được loại bỏ bằng cách sục khí clo...
Clo - Hóa lớp 9 - Bài 4 trang 81 sgk hoá học 9. Bài 4. Sau khi làm thí nghiệm, khí clo dư...
Câu 29 trang 55 bài tập SBT môn Toán 9 tập 2: Hỏi khoảng cách x bằng bao nhiêu.
Hỏi khoảng cách x bằng bao nhiêu.. Câu 29 trang 55 Sách bài tập (SBT) Toán 9 tập 2 - Bài 5: Công thức...
Hãy kể tên một số sản phẩm thủ công tiêu biểu của các dân tộc ít người mà em biết (SGK trang 4).
Cộng đồng các dân tộc Việt Nam - Hãy kể tên một số sản phẩm thủ công tiêu biểu của các dân tộc ít...
Câu 12 trang 49 SBT môn Toán 9 tập 2:Vẽ đồ thị của hàm số.
a) Vẽ đồ thị của hàm số.. Câu 12 trang 49 Sách bài tập (SBT) Toán 9 tập 2 - Bài 2. Đồ thị...
Trả bài tập làm văn số 5 trang 30 SBT Văn lớp 9 tập 2 -Văn bản này thuộc loại nghị luận nào ?
Giải câu 1, 2 trang 30 SBT Ngữ Văn 9 tập 2. Văn bản này thuộc loại nghị luận nào ? Người viết đã...