Tes Yourself 4 trang 57 – SBT tiếng Anh 9 mới: Mark the replies (B) in the conversations with the
1. Mark the replies (B) in the conversations with the correct tones, using falling, rising, or flat arrows.Đánh dấu ngữ điệu của các câu trả lời (B), sử dụng dấu lên, xuống
E. Writing trang 56 – Unit 12 – Sách BT tiếng Anh 9 mới: Work in pairs. Choose a job that you would like
1. Work in pairs. Choose a job that you would like to do in the future. Discuss why you would like to do that job. Remember to give at least three reason.Làm việc nhóm. Chọn
C. Speaking trang 52 – Unit 12 – Sách bài tập tiếng Anh 9 mới: Complete the conversation below with the
1. Complete the conversation below with the statements A-G. Then practise it with a friend.Hoàn thành đoạn hội thoại dưới đây với các câu A-G. Luyện tập với bạn bè.
D. Reading trang 53 – Unit 12 – SBT tiếng Anh 9 mới: Read the passage about how Mai chose her career,
1. Read the passage about how Mai chose her career, and do the tasks that follow.Đoạn văn sau về cách Mai chọn nghề nghiệp của cô ấy và làm các nhiệm vụ phía dưới.
B. Vocabulary & Grammar trang 49 – Unit 12 – SBT tiếng Anh 9 mới: Match the jobs in A with their
1. Match the jobs in A with their responsibilities in B. Nối công việc với trách nhiệm tương ứng.

Quảng cáo
E. Writing trang 47 – Unit 11 – SBT tiếng Anh 9 mới: Write short comments on the predictions giving
1. Children will take part in family decision making.Comment:____________________________________________________.2. Women will not be encouraged to do dangerous jobs
C.Speaking trang 44 – Unit 11 – Sách bài tập tiếng Anh 9 mới Use one of the expressions (A-F) in the box to
1. Use one of the expressions (A-F) in the box to respond to the statements (1-6). Then practise the short conversations with a friend.Sử dụng các câu từ A-F để hoàn thành đ
B. Vocabulary & Grammar trang 41 – Unit 11 – Sách bài tập tiếng Anh 9 mới: Complete the sentences with the
1. Complete the sentences with the words/phrases in the box.Hoàn thành các câu sau với từ/cụm từ cho trước.

Luyện tập

Language Review 2 (4-5-6) Trang 70 môn Anh 9 mới, Tổng hợp bài tập phần Language Review 2 (4-5-6) Trang 70 môn Anh 9...
Review 2 (Unit 4-5-6) - Language Review 2 (4-5-6) Trang 70 SGK Tiếng Anh 9 mới . Tổng hợp bài tập phần Language...
Câu hỏi lý thuyết 1 trang 148 môn Sinh 9, – Ngoài các ví dụ trong, hãy lấy một ví dụ về quan hệ...
Bài 49: Quần xã sinh vật - Câu hỏi lý thuyết 1 trang 148 SGK Sinh học 9. Ngoài các ví dụ trong...
Bài 21.2 Trang 26 SBT Hóa 9: Hãy nêu những yếu tố ảnh hưởng đến sự ăn mòn kim loại và nêu một số
Hãy nêu những yếu tố ảnh hưởng đến sự ăn mòn kim loại và nêu một số biện pháp nhằm bảo vệ kim loại...
Phân tích bức tranh mùa xuân trong bốn câu thơ sau: Ngày xuân con én đưa thoi,Cành lê trắng điểm một vài bông hoa...
Cảnh ngày xuân (trích Truyện Kiều - Nguyễn Du) - Phân tích bức tranh mùa xuân trong bốn câu thơ sau: Ngày xuân con...
Bài C4 trang 122 sgk môn Lý 9, Trên hình 45.2 cho biết
Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính phân kì - Bài C4 trang 122 sgk vật lí 9. Trên hình 45.2 cho biết ...