Tes Yourself 4 – trang 57 – SBT tiếng Anh 9 mới: Mark the replies (B) in the conversations...
1. Mark the replies (B) in the conversations with the correct tones, using falling, rising, or flat arrows.Đánh dấu ngữ điệu của các câu trả lời (B), sử dụng dấu lên, xuống
E. Writing – trang 56 – Unit 12 – Sách BT tiếng Anh 9 mới: Work in pairs. Choose...
1. Work in pairs. Choose a job that you would like to do in the future. Discuss why you would like to do that job. Remember to give at least three reason.Làm việc nhóm. Chọn
C. Speaking – trang 52 – Unit 12 – Sách bài tập tiếng Anh 9 mới: Complete the conversation...
1. Complete the conversation below with the statements A-G. Then practise it with a friend.Hoàn thành đoạn hội thoại dưới đây với các câu A-G. Luyện tập với bạn bè.
D. Reading – trang 53 – Unit 12 – SBT tiếng Anh 9 mới: Read the passage about how...
1. Read the passage about how Mai chose her career, and do the tasks that follow.Đoạn văn sau về cách Mai chọn nghề nghiệp của cô ấy và làm các nhiệm vụ phía dưới.
B. Vocabulary & Grammar – trang 49 – Unit 12 – SBT tiếng Anh 9 mới: Match the jobs...
1. Match the jobs in A with their responsibilities in B. Nối công việc với trách nhiệm tương ứng.
A. Phonetics – trang 48 – Unit 12 – Sách bài tập tiếng Anh 9 mới: Nick and Tom...
1. Nick and Tom are discussing their new jobs. Draw arrows to illustrate Tom’s tone next to each of his statements, then practise reading them out.Nick và Tom đang thả
E. Writing – trang 47 – Unit 11 – SBT tiếng Anh 9 mới: Write short comments on the...
1. Write short comments on the predictions giving your opinion on the predictions below.Viết một bình luận ngắn về những dự đoán về tương lai dưới đây.
C.Speaking – trang 44 – Unit 11 – Sách bài tập tiếng Anh 9 mới Use one of the...
1. Use one of the expressions (A-F) in the box to respond to the statements (1-6). Then practise the short conversations with a friend.Sử dụng các câu từ A-F để hoàn thành đ
B. Vocabulary & Grammar – trang 41 – Unit 11 – Sách bài tập tiếng Anh 9 mới: Complete...
1. Complete the sentences with the words/phrases in the box.Hoàn thành các câu sau với từ/cụm từ cho trước.

Luyện tập

Hãy ghi lại những cảm nghĩ chân thực của anh (chị) về người thân yêu nhất của anh (chị), Bố mẹ tôi công tác...
Văn nghị luận - Hãy ghi lại những cảm nghĩ chân thực của anh (chị) về người thân yêu nhất của anh (chị). Bố...
Trong những ngày cuối cùng của cuộc đời mình, ở cảnh ngộ bị buộc chặt vào giường bệnh, Nhĩ đã nhìn thấy những gì...
Bến quê - Nguyễn Minh Châu - Trong những ngày cuối cùng của cuộc đời mình, ở cảnh ngộ bị buộc chặt vào giường...
Bài 28 trang 18 sgk Toán 9 – tập 1, Bài 28. Tính:
Bài 28. Tính. Bài 28 trang 18 sgk Toán 9 - tập 1 - Bài 4. Liên hệ giữa phép chia và phép khai...