Tes Yourself 4 – trang 57 – SBT tiếng Anh 9 mới: Mark the replies (B) in the conversations...

Mark the replies (B) in the conversations with the correct tones, using falling, rising, or flat arrows. Đánh dấu ngữ điệu của các câu trả

E. Writing – trang 56 – Unit 12 – Sách BT tiếng Anh 9 mới: Work in pairs. Choose...

Work in pairs. Choose a job that you would like to do in the future. Discuss why you would like to do that job. Remember

C. Speaking – trang 52 – Unit 12 – Sách bài tập tiếng Anh 9 mới: Complete the conversation...

Complete the conversation below with the statements A-G. Then practise it with a friend. Hoàn thành đoạn hội thoại dưới đây với các câu A-G.

D. Reading – trang 53 – Unit 12 – SBT tiếng Anh 9 mới: Read the passage about how...

Read the passage about how Mai chose her career, and do the tasks that follow. Đoạn văn sau về cách Mai chọn nghề nghiệp của

B. Vocabulary & Grammar – trang 49 – Unit 12 – SBT tiếng Anh 9 mới: Match the jobs...

Match the jobs in A with their responsibilities in B. Nối công việc với trách nhiệm tương ứng.. B. Vocabulary & Grammar – trang 49

A. Phonetics – trang 48 – Unit 12 – Sách bài tập tiếng Anh 9 mới: Nick and Tom...

Nick and Tom are discussing their new jobs. Draw arrows to illustrate Tom's tone next to each of his statements, then practise reading them out.

E. Writing – trang 47 – Unit 11 – SBT tiếng Anh 9 mới: Write short comments on the...

Write short comments on the predictions giving your opinion on the predictions below. Viết một bình luận ngắn về những dự đoán về tương lai

C.Speaking – trang 44 – Unit 11 – Sách bài tập tiếng Anh 9 mới : Use one of...

Use one of the expressions (A-F) in the box to respond to the statements (1-6). Then practise the short conversations with a friend. Sử dụng

D. Reading – trang 45 – Unit 11 – SBT tiếng Anh 9 mới: Read the passage and choose...

Read the passage and choose the correct answers. Đọc đoạn văn sau và chọn đáp án đúng.. D. Reading – trang 45 – Unit 11

B. Vocabulary & Grammar – trang 41 – Unit 11 – Sách bài tập tiếng Anh 9 mới: Complete...

Complete the sentences with the words/phrases in the box. Hoàn thành các câu sau với từ/cụm từ cho trước.. B. Vocabulary & Grammar – trang

Luyện tập

Bài 74 trang 96 sgk Toán 9 tập 2, Vĩ độ của Hà Nội
Vĩ độ của Hà Nội. Bài 74 trang 96 sgk Toán lớp 9 tập 2 - Bài 9. Độ dài đường tròn cung tròn...
Lý thuyết Màu sắc các vật dưới ánh sáng trắng và dưới ánh sáng màu: Khi nhìn thấy vật màu nào thì có ánh...
Màu sắc các vật dưới ánh sáng trắng và dưới ánh sáng màu. - Lý thuyết Màu sắc các vật dưới ánh sáng trắng...
Bài 10.14 trang 30 SBT Vật lý 9: Một biến trở Rb có giá trị lớn nhất là 30Ω được mắc với hai điện...
Một biến trở Rb có giá trị lớn nhất là 30Ω được mắc với hai điện trở R1=15Ω và R2=10Ω thành mạch có sơ...