Tes Yourself 4 trang 57 – SBT tiếng Anh 9 mới: Mark the replies (B) in the conversations with the
1. Mark the replies (B) in the conversations with the correct tones, using falling, rising, or flat arrows.
E. Writing trang 56 – Unit 12 – Sách BT tiếng Anh 9 mới: Work in pairs. Choose a job that you would like
1. Work in pairs. Choose a job that you would like to do in the future. Discuss why you would like to do that job. Remember to give at least three reason.
C. Speaking trang 52 – Unit 12 – Sách bài tập tiếng Anh 9 mới: Complete the conversation below with the
1. Complete the conversation below with the statements A-G. Then practise it with a friend.
D. Reading trang 53 – Unit 12 – SBT tiếng Anh 9 mới: Read the passage about how Mai chose her career,
1. Read the passage about how Mai chose her career, and do the tasks that follow.
A. Phonetics trang 48 – Unit 12 – Sách bài tập tiếng Anh 9 mới: Nick and Tom are discussing their new jobs.
1. Nick and Tom are discussing their new jobs. Draw arrows to illustrate Tom’s tone next to each of his statements, then practise reading them out.

Quảng cáo
E. Writing trang 47 – Unit 11 – SBT tiếng Anh 9 mới: Write short comments on the predictions giving
1. Write short comments on the predictions giving your opinion on the predictions below.
C.Speaking trang 44 – Unit 11 – Sách bài tập tiếng Anh 9 mới Use one of the expressions (A-F) in the box to
1. Use one of the expressions (A-F) in the box to respond to the statements (1-6). Then practise the short conversations with a friend.

Luyện tập

Bài C2 trang 139 sgk vật lý 9, Vẫn thí nghiệm trên, song lần lượt chắn trước
Sự phân tích ánh sáng trắng. Bài C2 trang 139 sgk vật lý 9. Vẫn thí nghiệm trên, song lần lượt chắn trước ...
Bài 34.8 trang 75 SBT Lý 9: Lắp một bóng đèn dây tóc vào hai cực của một máy phát điện xoay chiều.
Lắp một bóng đèn dây tóc vào hai cực của một máy phát điện xoay chiều. Khi máy quay, bóng đèn nhấp nháy (luân...
Bài 2 trang 158 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1 :
Bài 2 trang 158 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1. (eqalign{ & 56x, + ,16y = {M_{F{e_x}{O_y}}} cr &...
Giới thiệu về nhà văn Lê Minh Khuê và truyện ngắn Những ngôi sao xa xôi, Tác phẩm Những ngôi sao xa xôi của...
Những ngôi sao xa xôi - Lê Minh Khuê - Giới thiệu về nhà văn Lê Minh Khuê và truyện ngắn Những ngôi sao...
Sự hình thành trật tự thế giới mới: Bài 11. Trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai
Sự hình thành trật tự thế giới mới: Bài 11. Trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai. Vào giai...