Tes Yourself 4 trang 57 – SBT tiếng Anh 9 mới: Mark the replies (B) in the conversations with the
1. Mark the replies (B) in the conversations with the correct tones, using falling, rising, or flat arrows.
E. Writing trang 56 – Unit 12 – Sách BT tiếng Anh 9 mới: Work in pairs. Choose a job that you would like
1. Work in pairs. Choose a job that you would like to do in the future. Discuss why you would like to do that job. Remember to give at least three reason.
C. Speaking trang 52 – Unit 12 – Sách bài tập tiếng Anh 9 mới: Complete the conversation below with the
1. Complete the conversation below with the statements A-G. Then practise it with a friend.
D. Reading trang 53 – Unit 12 – SBT tiếng Anh 9 mới: Read the passage about how Mai chose her career,
1. Read the passage about how Mai chose her career, and do the tasks that follow.
A. Phonetics trang 48 – Unit 12 – Sách bài tập tiếng Anh 9 mới: Nick and Tom are discussing their new jobs.
1. Nick and Tom are discussing their new jobs. Draw arrows to illustrate Tom’s tone next to each of his statements, then practise reading them out.
Quảng cáo


E. Writing trang 47 – Unit 11 – SBT tiếng Anh 9 mới: Write short comments on the predictions giving
1. Write short comments on the predictions giving your opinion on the predictions below.
C.Speaking trang 44 – Unit 11 – Sách bài tập tiếng Anh 9 mới Use one of the expressions (A-F) in the box to
1. Use one of the expressions (A-F) in the box to respond to the statements (1-6). Then practise the short conversations with a friend.

Luyện tập

Bài 2 trang 76 sgk Hóa 9, Bài 2. Viết các phương trình Hóa của S, C, Cu, Zn
Tính chất của phi kim - Bài 2 trang 76 sgk hoá học 9. Bài 2. Viết các phương trình hoá học của S,...
Xác định trên hình 26.1, vị trí các thành phố Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang. Vì sao các thành phố này lại được...
Xác định trên hình 26.1, vị trí các thành phố Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang. Vì sao các thành phố này lại được...
Bài 8 trang 75 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1: Một tam giác vuông có cạnh huyền là 6,15 cm và...
Luyện tập - Chủ đề 1 : Một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông - Bài 8 trang...
Bài 4 trang 114 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1: Thế nào là rơle? Tín hiệu điều khiển trong rơle...
Bài 4 trang 114 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1. Trong hình H16.20 sgk, khi khóa K đóng thì...
Bài 3 trang 61 Tài liệu dạy học Toán lớp 9 tập 1: Tìm m để đường thẳng
Luyện tập - Chủ đề 5: Đồ thị hàm số bậc nhất - Bài 3 trang 61 Tài liệu dạy – học Toán 9...