Tes Yourself 4 trang 57 – SBT tiếng Anh 9 mới: Mark the replies (B) in the conversations with the
1. Mark the replies (B) in the conversations with the correct tones, using falling, rising, or flat arrows.Đánh dấu ngữ điệu của các câu trả lời (B), sử dụng dấu lên, xuống
E. Writing trang 56 – Unit 12 – Sách BT tiếng Anh 9 mới: Work in pairs. Choose a job that you would like
1. Work in pairs. Choose a job that you would like to do in the future. Discuss why you would like to do that job. Remember to give at least three reason.Làm việc nhóm. Chọn
C. Speaking trang 52 – Unit 12 – Sách bài tập tiếng Anh 9 mới: Complete the conversation below with the
1. Complete the conversation below with the statements A-G. Then practise it with a friend.Hoàn thành đoạn hội thoại dưới đây với các câu A-G. Luyện tập với bạn bè.
D. Reading trang 53 – Unit 12 – SBT tiếng Anh 9 mới: Read the passage about how Mai chose her career,
1. Read the passage about how Mai chose her career, and do the tasks that follow.Đoạn văn sau về cách Mai chọn nghề nghiệp của cô ấy và làm các nhiệm vụ phía dưới.
B. Vocabulary & Grammar trang 49 – Unit 12 – SBT tiếng Anh 9 mới: Match the jobs in A with their
1. Match the jobs in A with their responsibilities in B. Nối công việc với trách nhiệm tương ứng.
E. Writing trang 47 – Unit 11 – SBT tiếng Anh 9 mới: Write short comments on the predictions giving
1. Children will take part in family decision making.Comment:____________________________________________________.2. Women will not be encouraged to do dangerous jobs
C.Speaking trang 44 – Unit 11 – Sách bài tập tiếng Anh 9 mới Use one of the expressions (A-F) in the box to
1. Use one of the expressions (A-F) in the box to respond to the statements (1-6). Then practise the short conversations with a friend.Sử dụng các câu từ A-F để hoàn thành đ
B. Vocabulary & Grammar trang 41 – Unit 11 – Sách bài tập tiếng Anh 9 mới: Complete the sentences with the
1. Complete the sentences with the words/phrases in the box.Hoàn thành các câu sau với từ/cụm từ cho trước.

Luyện tập

Những nguyên liệu động vật nào được dùng để thực hiện món ốc hấp lá gừng ?
Bài 9. Thực Hành : Món hấp - Câu 1 trang 52 SGK Công Nghệ 9 - Nấu ăn. Những nguyên liệu động vật...
Bài 1 trang 108 sgk vật lí 9: Quan sát hình 40.2 và nêu nhận xét về đường truyền của tia sáng:
Hiện tượng khúc xạ ánh sáng - Bài 1 trang 108 sgk vật lí 9.. Quan sát hình 40.2 và nêu nhận xét về...
Bài 4 trang 11 sgk Toán 9 tập 2, Không cần vẽ hình, hãy cho biết số nghiệm của mỗi hệ phương trình sau...
Không cần vẽ hình, hãy cho biết số nghiệm của mỗi hệ phương trình sau đây và giải thích vì sao. Bài 4 trang...
Bài 2 trang 100 sgk Toán 9 – tập 1, Hãy nối mỗi ô ở cột trái với mỗi ô ở cột phải để...
Hãy nối mỗi ô ở cột trái với mỗi ô ở cột phải để được khẳng định đúng.. Bài 2 trang 100 sgk Toán...
Bài 1 trang 65 sgk sách Địa 9, Hãy nêu những thế mạnh về tài nguyên thiên nhiên của Trung du và miền núi...
Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ - Bài 1 trang 65 sgk địa lí 9. Hãy nêu những thế mạnh về tài...