Tes Yourself 4 trang 57 – SBT tiếng Anh 9 mới: Mark the replies (B) in the conversations with the
1. Mark the replies (B) in the conversations with the correct tones, using falling, rising, or flat arrows.
E. Writing trang 56 – Unit 12 – Sách BT tiếng Anh 9 mới: Work in pairs. Choose a job that you would like
1. Work in pairs. Choose a job that you would like to do in the future. Discuss why you would like to do that job. Remember to give at least three reason.
C. Speaking trang 52 – Unit 12 – Sách bài tập tiếng Anh 9 mới: Complete the conversation below with the
1. Complete the conversation below with the statements A-G. Then practise it with a friend.
D. Reading trang 53 – Unit 12 – SBT tiếng Anh 9 mới: Read the passage about how Mai chose her career,
1. Read the passage about how Mai chose her career, and do the tasks that follow.
A. Phonetics trang 48 – Unit 12 – Sách bài tập tiếng Anh 9 mới: Nick and Tom are discussing their new jobs.
1. Nick and Tom are discussing their new jobs. Draw arrows to illustrate Tom’s tone next to each of his statements, then practise reading them out.

Quảng cáo
E. Writing trang 47 – Unit 11 – SBT tiếng Anh 9 mới: Write short comments on the predictions giving
1. Write short comments on the predictions giving your opinion on the predictions below.
C.Speaking trang 44 – Unit 11 – Sách bài tập tiếng Anh 9 mới Use one of the expressions (A-F) in the box to
1. Use one of the expressions (A-F) in the box to respond to the statements (1-6). Then practise the short conversations with a friend.

Luyện tập

Bài 21 trang 84 môn Toán 9 – tập 1, Dùng bảng lượng giác hoặc máy tính bỏ túi để tìm góc nhọn x...
Dùng bảng lượng giác hoặc máy tính bỏ túi để tìm góc nhọn x (làm tròn kết quả đến độ), biết rằng. Bài 21...
Bài 30 trang 22 môn Toán 9 tập 2, Một ô tô đi từ A và dự định đến B lúc 12 giờ trưa....
Một ô tô đi từ A và dự định đến B lúc 12 giờ trưa. Nếu xe chạy với vận tốc 35 km/h. Bài...
Bài 7 trang 28 Dạy và học Toán 9 tập 2: Hai nhóm thợ cùng làm một công trình trong 32 ngày thì xong....
Bài tập - Chủ đề 3: Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình - Bài 7 trang 28 Tài liệu dạy –...
Chiến lược “Chiến tranh cục bộ” (1965 – 1968) và chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” (1969 – 1973) của Mĩ ở miền...
Chiến lược "Chiến tranh cục bộ" (1965 - 1968) và chiến lược "Việt Nam hóa chiến tranh" (1969 - 1973) của Mĩ ở miền...
Câu 1, 2 phần bài tập bổ sung trang 111 VBT hóa học 9: Bài 39: Benzen
Câu 1, 2 phần bài tập bổ sung – Trang 111 Vở bài tập hoá 9. Bài 39: Benzen ...