Tes Yourself 4 trang 57 – SBT tiếng Anh 9 mới: Mark the replies (B) in the conversations with the
1. Mark the replies (B) in the conversations with the correct tones, using falling, rising, or flat arrows.
E. Writing trang 56 – Unit 12 – Sách BT tiếng Anh 9 mới: Work in pairs. Choose a job that you would like
1. Work in pairs. Choose a job that you would like to do in the future. Discuss why you would like to do that job. Remember to give at least three reason.
C. Speaking trang 52 – Unit 12 – Sách bài tập tiếng Anh 9 mới: Complete the conversation below with the
1. Complete the conversation below with the statements A-G. Then practise it with a friend.
D. Reading trang 53 – Unit 12 – SBT tiếng Anh 9 mới: Read the passage about how Mai chose her career,
1. Read the passage about how Mai chose her career, and do the tasks that follow.
A. Phonetics trang 48 – Unit 12 – Sách bài tập tiếng Anh 9 mới: Nick and Tom are discussing their new jobs.
1. Nick and Tom are discussing their new jobs. Draw arrows to illustrate Tom’s tone next to each of his statements, then practise reading them out.
Quảng cáo


E. Writing trang 47 – Unit 11 – SBT tiếng Anh 9 mới: Write short comments on the predictions giving
1. Write short comments on the predictions giving your opinion on the predictions below.
C.Speaking trang 44 – Unit 11 – Sách bài tập tiếng Anh 9 mới Use one of the expressions (A-F) in the box to
1. Use one of the expressions (A-F) in the box to respond to the statements (1-6). Then practise the short conversations with a friend.

Luyện tập

Câu 4.8 trang 117 SBT Toán lớp 9 Tập 1: Cho tam giác nhọn MNP
Cho tam giác nhọn MNP. Câu 4.8 trang 117 Sách Bài Tập (SBT) Toán 9 Tập 1 - Bài 4. Một số hệ thức...
Bài 6 trang 81 sgk Hóa 9, Bài 6. Có 3 khí được đựng riêng biệt từng 3 lọ là clo, hiđro clorua, oxi....
Clo - Hóa lớp 9 - Bài 6 trang 81 sgk hoá học 9. Bài 6. Có 3 khí được đựng riêng biệt từng...
Bài 30 trang 89 sgk Toán 9 – tập 1, Cho tam giác ABC, trong đó BC = 11cm,
Cho tam giác ABC, trong đó BC = 11cm. Bài 30 trang 89 sgk Toán 9 - tập 1 - Bài 4. Một số...
Vocabulary – Phần từ vựng – Unit 2 tiếng Anh 9 mới, Tổng hợp từ vựng (Vocabulary) tiếng Anh 9 mới unit 2
Unit 2: City Life - Cuộc sống thành thị - Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 2 tiếng Anh 9 mới. Tổng...
Bài 7 trang 31 Tài liệu dạy học Toán lớp 9 tập 1: Cho biểu thức
Luyện tập - Chủ đề 2: Biến đổi căn thức - Bài 7 trang 31 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1....