Tes Yourself 4 trang 57 – SBT tiếng Anh 9 mới: Mark the replies (B) in the conversations with the
1. Mark the replies (B) in the conversations with the correct tones, using falling, rising, or flat arrows.
E. Writing trang 56 – Unit 12 – Sách BT tiếng Anh 9 mới: Work in pairs. Choose a job that you would like
1. Work in pairs. Choose a job that you would like to do in the future. Discuss why you would like to do that job. Remember to give at least three reason.
C. Speaking trang 52 – Unit 12 – Sách bài tập tiếng Anh 9 mới: Complete the conversation below with the
1. Complete the conversation below with the statements A-G. Then practise it with a friend.
D. Reading trang 53 – Unit 12 – SBT tiếng Anh 9 mới: Read the passage about how Mai chose her career,
1. Read the passage about how Mai chose her career, and do the tasks that follow.
A. Phonetics trang 48 – Unit 12 – Sách bài tập tiếng Anh 9 mới: Nick and Tom are discussing their new jobs.
1. Nick and Tom are discussing their new jobs. Draw arrows to illustrate Tom’s tone next to each of his statements, then practise reading them out.

Quảng cáo
E. Writing trang 47 – Unit 11 – SBT tiếng Anh 9 mới: Write short comments on the predictions giving
1. Write short comments on the predictions giving your opinion on the predictions below.
C.Speaking trang 44 – Unit 11 – Sách bài tập tiếng Anh 9 mới Use one of the expressions (A-F) in the box to
1. Use one of the expressions (A-F) in the box to respond to the statements (1-6). Then practise the short conversations with a friend.

Luyện tập

Bài 14 trang 15 sgk Toán 9 tập 2, Giải các hệ phương trình bằng phương pháp thế:
Giải các hệ phương trình bằng phương pháp thế. Bài 14 trang 15 sgk Toán 9 tập 2 - Bài 3. Giải hệ phương...
Vì sao thực dân Pháp và phát xít Nhật thỏa hiệp với nhau để cùng thống trị Đông Dương ? Bài 21. Việt Nam...
Vì sao thực dân Pháp và phát xít Nhật thỏa hiệp với nhau để cùng thống trị Đông Dương ?: Bài 21. Việt Nam...
Bài 5 trang 60 sgk Hóa 9, Bài 5. Ngâm bột sắt dư trong 10 m! dung dịch đồng sunfat 1M. Sau khi phản...
Sắt - Lớp 9 - Bài 5 trang 60 sgk hoá học 9. Bài 5. Ngâm bột sắt dư trong 10 m! dung dịch...
Communication Trang 45 Trang 45 SGK Anh 9 mới, Tổng hợp bài tập phần Communication Trang 45 Trang 45 SGK Anh 9 mới
Unit 4: Life in the past - Communication Trang 45 Trang 45 SGK Tiếng Anh 9 mới . Tổng hợp bài tập phần...
Thử tài bạn 2 trang 101 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1: Từ trên tháp quan sát của một ngọn hải...
1. Ứng dụng thực tế các tỉ số lượng giác của góc nhọn - Thử tài bạn 2 trang 101 Tài liệu dạy –...