Tes Yourself 4 trang 57 – SBT tiếng Anh 9 mới: Mark the replies (B) in the conversations with the
1. Mark the replies (B) in the conversations with the correct tones, using falling, rising, or flat arrows.Đánh dấu ngữ điệu của các câu trả lời (B), sử dụng dấu lên, xuống
E. Writing trang 56 – Unit 12 – Sách BT tiếng Anh 9 mới: Work in pairs. Choose a job that you would like
1. Work in pairs. Choose a job that you would like to do in the future. Discuss why you would like to do that job. Remember to give at least three reason.Làm việc nhóm. Chọn
C. Speaking trang 52 – Unit 12 – Sách bài tập tiếng Anh 9 mới: Complete the conversation below with the
1. Complete the conversation below with the statements A-G. Then practise it with a friend.Hoàn thành đoạn hội thoại dưới đây với các câu A-G. Luyện tập với bạn bè.
D. Reading trang 53 – Unit 12 – SBT tiếng Anh 9 mới: Read the passage about how Mai chose her career,
1. Read the passage about how Mai chose her career, and do the tasks that follow.Đoạn văn sau về cách Mai chọn nghề nghiệp của cô ấy và làm các nhiệm vụ phía dưới.
B. Vocabulary & Grammar trang 49 – Unit 12 – SBT tiếng Anh 9 mới: Match the jobs in A with their
1. Match the jobs in A with their responsibilities in B. Nối công việc với trách nhiệm tương ứng.

Quảng cáo
E. Writing trang 47 – Unit 11 – SBT tiếng Anh 9 mới: Write short comments on the predictions giving
1. Children will take part in family decision making.Comment:____________________________________________________.2. Women will not be encouraged to do dangerous jobs
C.Speaking trang 44 – Unit 11 – Sách bài tập tiếng Anh 9 mới Use one of the expressions (A-F) in the box to
1. Use one of the expressions (A-F) in the box to respond to the statements (1-6). Then practise the short conversations with a friend.Sử dụng các câu từ A-F để hoàn thành đ
B. Vocabulary & Grammar trang 41 – Unit 11 – Sách bài tập tiếng Anh 9 mới: Complete the sentences with the
1. Complete the sentences with the words/phrases in the box.Hoàn thành các câu sau với từ/cụm từ cho trước.

Luyện tập

Câu 79 trang 119 SBT Toán 9 Tập 1: Tàu ngầm đang ở trên mặt biển bỗng đột ngột lặn xuống theo
Tàu ngầm đang ở trên mặt biển bỗng đột ngột lặn xuống theo phương tạo với mặt nước biển . Câu 79 trang 119...
Skills Review Unit 1-2-3 Trang 38 Anh 9 mới, 1. Read the two letters: one from a girl and the other from Miss Wiselady....
Review 1( Unit 1-2-3) SGK Tiếng Anh 9 mới - Skills Review Unit 1-2-3 Trang 38 SGK Tiếng Anh 9 mới . 1....
Bài 15 trang 106 sgk Toán 9 – tập 1, Cho hình 70 trong đó hai đường tròn cùng có tâm là O.
Cho hình 70 trong đó hai đường tròn cùng có tâm là O.. Bài 15 trang 106 sgk Toán 9 - tập 1 -...
Lỗ Tấn nói: Mỗi khi chọn đề tài tìm cách chạy chữa. Thông qua tác phẩm Cố hương hãy nêu ý kiến của em?...
Cố hương - Lỗ tấn - Lỗ Tấn nói: Mỗi khi chọn đề tài … tìm cách chạy chữa. Thông qua tác phẩm Cố...
Câu 2 phần bài tập SGK trang 49 VBT hóa 9: Fe;         b) Zn;            c)...
Câu 2 phần bài tập học theo SGK – Trang 49 Vở bài tập hoá 9. Trong các kim loại Fe, Zn, Cu, Mg,...