Tes Yourself 4 – trang 57 – SBT tiếng Anh 9 mới: Mark the replies (B) in the conversations with the
1. Mark the replies (B) in the conversations with the correct tones, using falling, rising, or flat arrows.Đánh dấu ngữ điệu của các câu trả lời (B), sử dụng dấu lên, xuống
E. Writing – trang 56 – Unit 12 – Sách BT tiếng Anh 9 mới: Work in pairs. Choose a job that you would...
1. Work in pairs. Choose a job that you would like to do in the future. Discuss why you would like to do that job. Remember to give at least three reason.Làm việc nhóm. Chọn
C. Speaking – trang 52 – Unit 12 – Sách bài tập tiếng Anh 9 mới: Complete the conversation below with the
1. Complete the conversation below with the statements A-G. Then practise it with a friend.Hoàn thành đoạn hội thoại dưới đây với các câu A-G. Luyện tập với bạn bè.
D. Reading – trang 53 – Unit 12 – SBT tiếng Anh 9 mới: Read the passage about how Mai chose her career,
1. Read the passage about how Mai chose her career, and do the tasks that follow.Đoạn văn sau về cách Mai chọn nghề nghiệp của cô ấy và làm các nhiệm vụ phía dưới.
B. Vocabulary & Grammar – trang 49 – Unit 12 – SBT tiếng Anh 9 mới: Match the jobs in A with their
1. Match the jobs in A with their responsibilities in B. Nối công việc với trách nhiệm tương ứng.
A. Phonetics – trang 48 – Unit 12 – Sách bài tập tiếng Anh 9 mới: Nick and Tom are discussing their new jobs.
1. Nick and Tom are discussing their new jobs. Draw arrows to illustrate Tom’s tone next to each of his statements, then practise reading them out.Nick và Tom đang thả
Quảng cáo


E. Writing – trang 47 – Unit 11 – SBT tiếng Anh 9 mới: Write short comments on the predictions giving
1. Write short comments on the predictions giving your opinion on the predictions below.Viết một bình luận ngắn về những dự đoán về tương lai dưới đây.
C.Speaking – trang 44 – Unit 11 – Sách bài tập tiếng Anh 9 mới Use one of the expressions (A-F) in the box...
1. Use one of the expressions (A-F) in the box to respond to the statements (1-6). Then practise the short conversations with a friend.Sử dụng các câu từ A-F để hoàn thành đ
B. Vocabulary & Grammar – trang 41 – Unit 11 – Sách bài tập tiếng Anh 9 mới: Complete the sentences with the
1. Complete the sentences with the words/phrases in the box.Hoàn thành các câu sau với từ/cụm từ cho trước.

Luyện tập

Bình luận ý thơ sau: Nhớ câu kiến ngãi bất vi – Làm người thế ấy cũng phi anh hùng: Lục Vân Tiên là...
- ý thơ sau: Nhớ câu kiến ngãi bất vi - Làm người thế ấy cũng phi anh hùng.. Lục Vân Tiên...
B. Vocabulary & Grammer – trang 4 – Unit 7 – Sách bài tập (SBT) tiếng Anh 9 mới: Solve the following crossword. Giải ô
Solve the following crossword. Giải ô chữ sau.. B. Vocabulary & Grammer - trang 4 - Unit 7 - Sách bài tập (SBT) tiếng Anh...
C4 trang 64 sgk Lý lớp 9, Hình 23.4 cho ta hình ảnh từ phổ của nam châm
Từ phổ - Đường sức từ - C4 trang 64 sgk Vật lí lớp 9. Hình 23.4 cho ta hình ảnh từ phổ của...
Câu 10 trang 101 Sách Bài Tập (SBT) Toán 9 Tập 2:Chứng minh rằng OH < OK.
a) Chứng minh rằng OH < OK.. Câu 10 trang 101 Sách Bài Tập (SBT) Toán 9 Tập 2 - Bài 2: Liên hệ...
Bài 15.26 Trang 21 bài tập SBT Hóa 9: Hoà tan 6,5 gam Zn trong dung dịch axit HCl dư, sau phản ứng cô...
Hoà tan 6,5 gam Zn trong dung dịch axit HCl dư, sau phản ứng cô cạn dung dịch thu được một lượng muối khan....