Tiếng Anh 9 - Friends Plus (Chân trời sáng tạo)

Trang chủ Lớp 9 Tiếng Anh 9 - Friends Plus (Chân trời sáng tạo)

Hướng dẫn giải bài tập, trả lời câu hỏi Tiếng Anh 9 - Friends Plus (Chân trời sáng tạo) trên Baitapsgk.com. Vui lòng chọn bài tập phía dưới cần xem lời giải, đáp án của môn Tiếng Anh 9 - Friends Plus (Chân trời sáng tạo).

Unit 5 Vocabulary: Discovery and invention – Tiếng Anh 9 Friends Plus: Complete the gaps in the stories about discoveries 1-8 with the words...
Giải và trình bày phương pháp giải tiếng Anh 9 Unit 5 Vocabulary: Discovery and invention . Name five inventions from the last...
Unit 5 Reading: A text – Tiếng Anh 9 Friends Plus: What is the role of the English language in world discoveries and inventions?
Vận dụng kiến thức giải tiếng Anh 9 Unit 5 Reading: A text Array. What is the role of the English language in...
Unit 6 Writing: A formal letter – Tiếng Anh 9 Friends Plus: What are the differences between a letter and an email?
Hướng dẫn giải tiếng Anh 9 Unit 6 Writing: A formal letter Array. What are the differences between a letter and an email?...
Unit 6 Language focus: Defining and non-defining relative clauses – Tiếng Anh 9 Friends Plus: Complete the sentences with who, whose, where or which....
Trả lời tiếng Anh 9 Unit 6 Language focus: Defining and non-defining relative clauses Array. Study sentences a-f. Then choose the correct options...
Unit 6 Vocabulary and listening: Personality and experiences – Tiếng Anh 9 Friends Plus: What are the most useful things you can do during...
Giải tiếng Anh 9 Unit 6 Vocabulary and listening: Personality and experiences Array. What are the most useful things you can do during...
Unit 6 Language focus: Reflexive pronouns – Tiếng Anh 9 Friends Plus: Complete these sentences from pages 60-61 with the correct reflexive pronouns. What...
Gợi ý giải tiếng Anh 9 Unit 6 Language focus: Reflexive pronouns Array. Complete these sentences from pages 60-61 with the correct reflexive...
Unit 6 Vocabulary: Types of people – Tiếng Anh 9 Friends Plus: Do you think people are born with a specific personality or is...
Phân tích và lời giải tiếng Anh 9 Unit 6 Vocabulary: Types of people Array. Do you think people are born with a...
Unit 6 Reading: a poem – Tiếng Anh 9 Friends Plus: Do you know any poems? Have you ever written one?
Giải chi tiết tiếng Anh 9 Unit 6 Reading: a poem Array. Do you know any poems? Have you ever written one? 1....
Unit 5 Speaking: Giving opinions – Tiếng Anh 9 Friends Plus: Would you like to go into space? Why / Why not?
Lời giải bài tập, câu hỏi tiếng Anh 9 Unit 5 Speaking: Giving opinions Array. Would you like to go into space? Why...
Unit 5 Writing: An opinion passage – Tiếng Anh 9 Friends Plus: Do you think English is useful in the field of science, e....
Hướng dẫn trả lời tiếng Anh 9 Unit 5 Writing: An opinion passage Array. Do you think English is useful in the field...

Mới cập nhật

Bài tập Nói và nghe trang 59 sách bài tập Văn 7 – Chân trời sáng tạo: Trong văn bản Phòng sô-cô-la ti vi,...
Lời Giải Câu 1, 2, 3, 4, 6 giải Bài tập Nói và nghe trang 59 sách bài tập Ngữ văn 7 -...
Bài tập Viết trang 59 sách bài tập Văn 7 – Chân trời sáng tạo: Vẽ sơ đồ tóm tắt nội dung văn bản...
Vận dụng kiến thức giải Câu 1, 2, 3, 4 giải Bài tập Viết trang 59 sách bài tập Ngữ văn 7 -...
Bài tập tiếng Việt trang 58 sách bài tập Văn 7 – Chân trời sáng tạo: So sánh các cặp câu dưới đây và...
Giải Câu 1, 2, 3, 4, 6 giải Bài tập tiếng Việt trang 58 sách bài tập Ngữ văn 7 - Chân trời...
Bài tập Đọc trang 50 sách bài tập Văn 7 – Chân trời sáng tạo: Đoạn trích sau và liệt kê những chi tiết...
Phân tích và giải Câu 1, 2, 3, 4, 6 giải Bài tập Đọc trang 50 sách bài tập Ngữ văn 7 -...
Bài tập Viết trang 44 sách bài tập Văn 7 – Chân trời sáng tạo: Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà...
Lời Giải Câu 1, 2 giải Bài tập Viết trang 44 sách bài tập Ngữ văn 7 - Chân trời sáng tạo. Khi...
Bài tập tiếng Việt trang 43 sách bài tập Văn 7 – Chân trời sáng tạo: Số từ Ý nghĩa bổ sung cho danh...
Hướng dẫn giải Câu 1, 2 giải Bài tập tiếng Việt trang 43 sách bài tập Ngữ văn 7 - Chân trời sáng...