Tiếng Anh 9 - Global Success (Kết nối tri thức)

Trang chủ Lớp 9 Tiếng Anh 9 - Global Success (Kết nối tri thức)

Hướng dẫn giải bài tập, trả lời câu hỏi Tiếng Anh 9 - Global Success (Kết nối tri thức) trên Baitapsgk.com. Vui lòng chọn bài tập phía dưới cần xem lời giải, đáp án của môn Tiếng Anh 9 - Global Success (Kết nối tri thức).

Review 3 Skills – Tiếng Anh 9 Global Success: What skill can you improve when you read in English?
Giải chi tiết tiếng Anh 9 Review 3 Skills . Reading 1. Read the following passage and choose the correct answer A, B,...
Review 3 Language – Tiếng Anh 9 Global Success: “Is the plane arriving soon? ” they asked Jane
Gợi ý giải tiếng Anh 9 Review 3 Language . Pronunciation 1. Listen and repeat the sentences. Mark the stress in the underlined...
Unit 9 Project – Tiếng Anh 9 Global Success: (TIẾNG ANH TRÊN KHẮP THẾ GIỚI) Work in groups. (Làm việc nhóm. ) 1
Hướng dẫn trả lời tiếng Anh 9 Unit 9 Project . Work in groups. 1. Choose a country where people use English as...
Unit 9 Skills 2 – Tiếng Anh 9 Global Success: What is the person in each picture doing?
Hướng dẫn cách giải/trả lời tiếng Anh 9 Unit 9 Skills 2 . Listening 1. Work in pairs. Look at the pictures and...
Unit 9 Looking back – Tiếng Anh 9 Global Success: What does this word _______ in English?
Giải và trình bày phương pháp giải tiếng Anh 9 Unit 9 Looking back . Vocabulary 1. Fill in each blank with a...
Unit 9 Communication – Tiếng Anh 9 Global Success: Which of these languages has the highest number of native speakers?
Hướng dẫn giải tiếng Anh 9 Unit 9 Communication . Saying good luck and responding 1. Listen and read the conversations. Pay attention...
Unit 9 Skills 1 – Tiếng Anh 9 Global Success: What is the text mainly about?
Phân tích và lời giải tiếng Anh 9 Unit 9 Skills 1 . Reading 1. Look at the diagram. Put the names of...
Unit 9 A Closer Look 1 – Tiếng Anh 9 Global Success: How many books have you picked / translated from English into Vietnamese?
Giải tiếng Anh 9 Unit 9 A Closer Look 1 . Match a word or phrase in A with its meaning in B....
Unit 9 A Closer Look 2 – Tiếng Anh 9 Global Success: Are these sentences right or wrong? Correct them if necessary
Hướng dẫn giải tiếng Anh 9 Unit 9 A Closer Look 2 . Defining relative clauses 1. Choose the correct answer A, B,...
Grammar Unit 9 – Tiếng Anh 9 Global Success: Defining relative clauses (Mệnh đề quan hệ xác định) – Mệnh đề quan hệ cho...
Phân tích và giải grammar Unit 9 Tiếng Anh 9 Global Success . Mệnh đề quan hệ cho chúng ta biết thêm về...

Mới cập nhật

SGK Văn 7 hướng dẫn em đọc hiểu những thể loại thơ nào?
Lời giải bài tập, câu hỏi Câu 5 trang 6 SBT Ngữ văn 7 tập 1 - Bài mở đầu trang 5 sách bài...
Phương án nào nêu đúng tên các thể loại truyện trong SGK Văn 7?
Lời giải bài tập, câu hỏi Câu 3 trang 5 SBT Ngữ văn 7 tập 1 - Bài mở đầu trang 5 sách bài...
Phương án nào nêu đúng những loại văn bản lớn trong sách giáo khoa (SGK) Văn 7?
Phân tích, đưa ra lời giải Câu 2 trang 5 SBT Ngữ văn 7 tập 1 - Bài mở đầu trang 5 sách bài...
Đánh dấu X vào các dòng nêu đúng yêu cầu cần đạt của Bài mở đầu: Những nội dung chính của sách Văn 7b
Hướng dẫn trả lời Câu 1 trang 5 SBT Ngữ văn 7 tập 1 - Bài mở đầu trang 5 sách bài tập Ngữ...
Bài tập Nói và nghe trang 59 sách bài tập Văn 7 – Chân trời sáng tạo: Trong văn bản Phòng sô-cô-la ti vi,...
Lời Giải Câu 1, 2, 3, 4, 6 giải Bài tập Nói và nghe trang 59 sách bài tập Ngữ văn 7 -...
Bài tập Viết trang 59 sách bài tập Văn 7 – Chân trời sáng tạo: Vẽ sơ đồ tóm tắt nội dung văn bản...
Vận dụng kiến thức giải Câu 1, 2, 3, 4 giải Bài tập Viết trang 59 sách bài tập Ngữ văn 7 -...