Language Focus – Unit 10 trang 74 Anh 9, Hướng dẫn giải bài tập tiếng Anh 9 phần Language...

Unit 10. Life on Other Planets – Sự sống trên các hành tinh khác – Language Focus – Unit 10 trang 74 SGK Tiếng Anh

Write – Unit 10 trang 88 SGK Tiếng Anh lớp 9, Read the outline of an exposition in columm...

Unit 10. Life on Other Planets – Sự sống trên các hành tinh khác – Write – Unit 10 trang 88 SGK Tiếng Anh lớp

Listen – Unit 9 trang 77 SGK Anh 9, An expert is giving a talk an how to live...

Unit 9. Natural Disaters – Thiên tai – Listen – Unit 9 trang 77 SGK Tiếng Anh lớp 9. An expert is giving a talk

Write – Unit 6 trang 52 SGK Tiếng Anh 9, a) Mr. Shat wrote a complaint letter to the...

Unit 6. The Environment – Môi trường – Write – Unit 6 trang 52 SGK Tiếng Anh 9. a) Mr. Shat wrote a complaint letter

Speak – Unit 6 trang 49 Anh 9, Try to persuade your partner into doing the following things to...

Unit 6. The Environment – Môi trường – Speak – Unit 6 trang 49 SGK Tiếng Anh 9. Try to persuade your partner into doing

Listen – Unit 2 trang 16 môn Anh 9, You will hear a public announcement about a lost little...

Unit 2. Clothing – Quần áo – Listen – Unit 2 trang 16 SGK Tiếng Anh 9. You will hear a public announcement about a

Language Focus – Unit 1 trang 11 SGK Anh 9, 1. Work with a partner. Ask and answer questions...

Unit 1. A visit from a pen pal – Cuộc thăm của bạn tâm thư – Language Focus – Unit 1 trang 11 SGK Tiếng

Write – Unit 1 trang 11 SGK Tiếng Anh 9, Imagine you are visitting your relatives or friends in...

Unit 1. A visit from a pen pal – Cuộc thăm của bạn tâm thư – Write – Unit 1 trang 11 SGK Tiếng Anh

Read – Unit 1 trang 9 SGK Anh 9, Malaysia is one of the countries of the Association of...

Unit 1. A visit from a pen pal – Cuộc thăm của bạn tâm thư – Read – Unit 1 trang 9 SGK Tiếng Anh

Read – Unit 10 trang 86 Anh 9, Hướng dẫn giải bài tập tiếng Anh 9 phần Read

Unit 10. Life on Other Planets – Sự sống trên các hành tinh khác – Read – Unit 10 trang 86 SGK Tiếng Anh lớp

Luyện tập

Câu 39. Trang 111 Sách Bài Tập (SBT) Toán 9 Tập 1: Dùng bảng lượng giác hoặc máy tính bỏ túi để
Dùng bảng lượng giác hoặc máy tính bỏ túi để tìm. Câu 39. Trang 111 Sách Bài Tập (SBT) Toán 9 Tập 1 -...
Hình tượng người chiến sĩ lái xe trong Bài thơ về tiểu đội xe không kính của Phạm Tiến Duật: Bài thơ đã khắc...
Bài thơ về Tiểu đội xe không kính - Phạm Tiến Duật - Hình tượng người chiến sĩ lái xe trong Bài thơ về...
Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược bùng nổ (19-12-1946): Bài 25. Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn...
Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược bùng nổ (19-12-1946): Bài 25. Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn...