Trang chủ Bài học Bài 22. Vai trò của rừng và nhiệm vụ của trồng rừng

Bài 22. Vai trò của rừng và nhiệm vụ của trồng rừng

Em hãy cho biết nhiệm vụ trồng rừng ở nước ta trong thời gian tới là gì ?
Em hãy cho biết nhiệm vụ trồng rừng ở nước ta trong thời gian tới là gì ?  
Em cho biết rừng có vai trò gì trong đời sống và sản xuất của xã hội ?
Em cho biết rừng có vai trò gì trong đời sống và sản xuất của xã hội ? 

Bài học trong chương trình Công nghệ 7

Mới cập nhật

Giải bài 4 trang 137 KHTN 6 Chân trời sáng tạo: Em hãy lựa chọn các sinh vật phù hợp với các số trong...
Lời giải bài 4 trang 137 SGK Khoa học tự nhiên lớp 6 Chân trời sáng tạo. Bài 29: Thực vật Câu hỏi: Cho sơ đồ...
Giải bài 3 trang 137 KHTN 6 Chân trời sáng tạo: Cho các từ: rễ, ngọn, thân, mạch dẫn, lá, túi bào tử, bào...
Lời giải bài 3 trang 137 SGK Khoa học tự nhiên lớp 6 Chân trời sáng tạo. Bài 29: Thực vật Câu hỏi: Cho các từ: rễ,...
Giải bài 2 trang 137 KHTN 6 Chân trời sáng tạo: Em hãy lập bảng phân biệt đặc điểm cơ bản của các nhóm
Lời giải bài 2 trang 137 SGK Khoa học tự nhiên lớp 6 Chân trời sáng tạo. Bài 29 Thực vật Câu hỏi: Em hãy lập...
Giải bài 1 trang 137 KHTN 6 Chân trời sáng tạo: Nhóm thực vật nào sau đây có đặc điểm có mạch, có hạt,...
Lời giải bài 1 trang 137 SGK Khoa học tự nhiên lớp 6 Chân trời sáng tạo. Bài 29: Thực vật Câu hỏi: Nhóm thực vật...
Quan sát hình 29.7, hãy nêu vai trò của thực vật đối với đời sống con người
Hướng dẫn trả lời câu 7 trang 136 SGK Khoa học tự nhiên lớp 6 Chân trời sáng tạo. Bài 29: Thực vật Câu hỏi: Quan...
Quan sát hình 29.5, em hãy cho biết tại sao phải trồng cây gây rừng
Hướng dẫn trả lời câu 6 trang 135 SGK Khoa học tự nhiên lớp 6 Chân trời sáng tạo. Bài 29: Thực vật Câu hỏi: Quan...