Trang chủ Bài học Bài 30: Tổng kết

Bài 30: Tổng kết

Bài tập 7 trang 78 VBT sử lớp 7: Xác định và phân tích những truyền thống tốt đẹp chủ yếu của nhân dân...
Xác định và phân tích những truyền thống tốt đẹp chủ yếu của nhân dân ta trong quá trình dựng nước và giữ nước trước thế kỉ XIX:
Bài tập 5 trang 77 vở bài tập lịch sử 7: Điều chỉnh lại niên đại, vương triều và người lãnh đạo các cuộc...
Điều chỉnh lại niên đại, vương triều và người lãnh đạo các cuộc kháng chiến và khởi nghĩa chống ngoại xâm của nhân dân ta trong các thế kỉ X – XIX bằng cách ghi số thứ tự:
Bài tập 6 trang 78 VBT sử 7: Thế kỉ X – XIX, ở nước ta có những công trình nghệ thuật tiêu biểu...
Thế kỉ X – XIX, ở nước ta có những công trình nghệ thuật tiêu biểu nào? Em hãy liệt kê những công trình nghệ thuật đó theo những nội dung sau:
Bài tập 4 trang 77 VBT sử 7: Hãy phân chia các giai đoạn phát triển của lịch sử nước ta từ thế kỉ...
Hãy phân chia các giai đoạn phát triển của lịch sử nước ta từ thế kỉ X đến thế kỉ XIX theo các mục sau:
Bài tập 1 trang 76 vở bài tập lịch sử 7: Lập bảng hệ thống các giai đoạn tồn tại của chế độ phong...
Lập bảng hệ thống các giai đoạn tồn tại của chế độ phong kiến ở châu Âu theo mẫu sau:

Mới cập nhật

Bài 8.17 trang 57 SBT toán 10 Kết nối tri thức: Khai triển ( z ^2 + 1 + 1/ z )^ 4
Giải bài 8.17 trang 57 SBT toán 10 - Kết nối tri thức - Bài 25. Nhị thức newton Khai triển ({left( {{z^2} + 1...
Bài 8.16 trang 57 SBT toán 10 Kết nối tri thức: Xác định hạng tử không chứa x trong khai triển của (x+2/x)^4
Giải bài 8.16 trang 57 SBT toán 10 - Kết nối tri thức - Bài 25. Nhị thức newton Xác định hạng tử không chứa...
Bài 8.15 trang 57 SBT toán 10 Kết nối tri thức: Hãy sử dụng ba số hạng đầu tiên trong khai triển của ({(1...
Giải bài 8.15 trang 57 SBT toán 10 - Kết nối tri thức - Bài 25. Nhị thức newton Hãy sử dụng ba số hạng...
Bài 8.13 trang 57 SBT toán 10 Kết nối tri thức: Khai triển các đa thức (x-2)^4 , (x+2)^5
Giải bài 8.13 trang 57 SBT toán 10 - Kết nối tri thức - Bài 25. Nhị thức newton Khai triển các đa thức a)    ({(x...
Bài 8.12 trang 55 sách bài tập toán 10 Kết nối tri thức với cuộc sống: Có bao nhiêu cách sắp xếp các...
Giải bài 8.12 trang 55 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống - Bài 24. Hoán vị, chỉnh...
Bài 8.11 trang 55 sách bài tập toán 10 Kết nối tri thức với cuộc sống: Trong các số tự nhiên từ 1 đến...
Giải bài 8.11 trang 55 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống - Bài 24. Hoán vị, chỉnh...