Trang chủ Bài học Hoạt động 1

Hoạt động 1

Hướng dẫn giải, trả lời 37 câu hỏi, bài tập thuộc Hoạt động 1. Bài tập bạn đang xem thuộc môn học: SGK Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 8 - Chân trời sáng tạo Bản 2


Hoạt động 1 trang 70, 71 trải nghiệm hướng nghiệp lớp 8 Chân trời sáng tạo Bản 2: Bạn có thế chia sẻ về...
Lời giải bài tập, câu hỏi hoạt động 1 trang 70, 71 SGK trải nghiệm hướng nghiệp lớp 8 Chân trời sáng tạo...
Hoạt động 1 trang 62 trải nghiệm hướng nghiệp lớp 8 Chân trời sáng tạo Bản 2: Thảo luận về nhu cầu xã hội...
Hướng dẫn cách giải/trả lời hoạt động 1 trang 62 SGK trải nghiệm hướng nghiệp lớp 8 Chân trời sáng tạo Bản 2....
Hoạt động 1 trang 54 trải nghiệm hướng nghiệp lớp 8 Chân trời sáng tạo Bản 2: Thảo luận nội dung cần sưu tầm
Hướng dẫn giải hoạt động 1 trang 54 SGK trải nghiệm hướng nghiệp lớp 8 Chân trời sáng tạo Bản 2. Thảo luận...
Hoạt động 1 trang 45 trải nghiệm hướng nghiệp lớp 8 Chân trời sáng tạo Bản 2: Chia sẻ về những hoạt động thiện...
Trả lời hoạt động 1 trang 45 SGK trải nghiệm hướng nghiệp lớp 8 Chân trời sáng tạo Bản 2. Chia sẻ về...
Hoạt động 1 trang 36 trải nghiệm hướng nghiệp lớp 8 Chân trời sáng tạo Bản 2: Chia sẻ ý tưởng kinh doanh. Thông...
Giải chi tiết hoạt động 1 trang 36 SGK trải nghiệm hướng nghiệp lớp 8 Chân trời sáng tạo Bản 2. Chia sẻ...
Hoạt động 1 trang 25, 26 trải nghiệm hướng nghiệp lớp 8 Chân trời sáng tạo Bản 2: Chia sẻ về những điều mà...
Hướng dẫn cách giải/trả lời hoạt động 1 trang 25, 26 SGK trải nghiệm hướng nghiệp lớp 8 Chân trời sáng tạo Bản...
Hoạt động 1 trang 15 trải nghiệm hướng nghiệp lớp 8 Chân trời sáng tạo Bản 2: Chỉ ra những trách nhiệm của bản...
Giải chi tiết hoạt động 1 trang 15 SGK trải nghiệm hướng nghiệp lớp 8 Chân trời sáng tạo Bản 2. Chỉ ra...
Hoạt động 1 trang 7, 8 trải nghiệm hướng nghiệp lớp 8 Chân trời sáng tạo Bản 2: Gọi tên một số nét tính...
Vận dụng kiến thức giải hoạt động 1 trang 7, 8 SGK trải nghiệm hướng nghiệp lớp 8 Chân trời sáng tạo Bản...
Xây dựng và thực hiện kế hoạch khảo sát. Thông qua những trải nghiệm thực tế trong cuộc sống để xây dựng và thực...
Thông qua những trải nghiệm thực tế trong cuộc sống để xây dựng và thực hiện kế hoạch khảo sát. Vận dụng kiến...
Chia sẻ kết quả khảo sát về hứng thú nghề nghiệp của học sinh trong trường
Thông qua những trải nghiệm thực tế trong cuộc sống để chia sẻ kết quả khảo sát về hứng thú. Hướng dẫn cách...