Trang chủ Bài học Phong trào cách mạng 1930-1935

Phong trào cách mạng 1930-1935

Nêu nội dung và ý nghĩa Đại hội đại biểu lần thứ nhất của Đảng (3-1935)
Dựa vào mục 3.b  phần Kiến thức cơ bản để trả lời.
Trong những năm 1932-1935, phong trào cách mạng nước ta được phục hồi như thế nào ?
Dựa vào mục 3.a  phần Kiến thức cơ bản để trả lời.
Xô viết Nghệ -Tĩnh đã ra đời và hoạt động như thế nào ?
Dựa vào mục 2.a phần Kiến thức cơ bản để trả lời.
Quảng cáo


Trình bày diễn biến phong trào cách mạng 1930-1931
Dựa vào mục 2.a phần Kiến thức cơ bản để trả lời.
Phong trào cách mạng trong những năm 1932-1935
Cuộc khủng bố của thực dân Pháp đã làm cho lực lượng cách mạng bị tổn thất nặng nề.

Mới cập nhật

Bài 3 trang 42 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 1:               1. Hạt nhân được tạo bởi proton và nơtron.
Bài 3 trang 42 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 1. 3. Nguyên tử là hạt vô cùng nhỏ và trung...
Bài 3 trang 158 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1: Tính thể tích khí clo thu được (đo ở đktc)...
Bài 3 trang 158 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1. Tính thể tích khí clo thu được (đo ở đktc)...
Bài 2 trang 158 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1: Ta có:
Bài 2 trang 158 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1. (eqalign{ & 56x, + ,16y = {M_{F{e_x}{O_y}}} cr &...
Bài 1 trang 158 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1: + Điện tích hạt nhân là 19+
Bài 1 trang 158 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1. b. Tính chất hoá học đặc trưng của A.. Bài:...
Bài 10 trang 155 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1: Cho a gam kim loại hóa trị II tác dụng...
Bài 10 trang 155 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1. Theo phương trình phản ứng ta có:. Bài: Bài 31....
Bài 9 trang 155 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1: Tìm nguyên tố R.
Bài 9 trang 155 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1. ⇒ Hóa trị cao nhất cùa R với O là...