Trang chủ Bài học Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1925 đến năm 1930

Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1925 đến năm 1930

Việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đầu năm 1930 có ý nghĩa lịch sử như thế nào...
Ý nghĩa lịch sử của việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đầu năm 1930:
Trình bày hoàn cảnh lịch sử và diễn biến của Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
Hoàn cảnh lịch sử và diễn biến của Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam:
Nêu nội dung Chính cương vắn tắt, sách lược vắn tắt của Đảng Cộng sản Việt Nam
Dựa vào mục 2.b phần Kiến thức cơ bản để nêu nội dung và làm rõ tính sáng tạo, đúng đắn của Cương lĩnh chính trị đầu tiên do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo:
Nêu vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với quá trình vận động chuẩn bị thành lập Đảng Cộng...
Vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với quá trình vận động chuẩn bị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
Hội Việt Nam cách mạng, Tân Việt Cách mạng đảng, Việt Nam Quốc dân đảng đã ra đời và...
Sự ra đời và hoạt động của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên, Tân Việt Cách mạng đảng và Việt Nam Quốc dân đảng:
Sự ra đời và hoạt động của ba tổ chức cách mạng
1.Hội Việt Nam cách mạng thanh niên

Mới cập nhật

Bài 3 trang 42 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 1:               1. Hạt nhân được tạo bởi proton và nơtron.
Bài 3 trang 42 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 1. 3. Nguyên tử là hạt vô cùng nhỏ và trung...
Bài 3 trang 158 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1: Tính thể tích khí clo thu được (đo ở đktc)...
Bài 3 trang 158 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1. Tính thể tích khí clo thu được (đo ở đktc)...
Bài 2 trang 158 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1: Ta có:
Bài 2 trang 158 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1. (eqalign{ & 56x, + ,16y = {M_{F{e_x}{O_y}}} cr &...
Bài 1 trang 158 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1: + Điện tích hạt nhân là 19+
Bài 1 trang 158 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1. b. Tính chất hoá học đặc trưng của A.. Bài:...
Bài 10 trang 155 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1: Cho a gam kim loại hóa trị II tác dụng...
Bài 10 trang 155 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1. Theo phương trình phản ứng ta có:. Bài: Bài 31....
Bài 9 trang 155 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1: Tìm nguyên tố R.
Bài 9 trang 155 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1. ⇒ Hóa trị cao nhất cùa R với O là...