Trang chủ Bài học Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1925 đến năm 1930

Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1925 đến năm 1930

Nêu nội dung Chính cương vắn tắt, sách lược vắn tắt của Đảng Cộng sản Việt Nam
– Tính khoa học, đúng đắn ở chỗ: những nội dung của Cương lĩnh chính trị đầu tiên do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo rất đúng với quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin và thực tiễn các...
Nêu vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với quá trình vận động chuẩn bị thành lập Đảng Cộng...
Dựa vào mục 2 phần Kiến thức cơ bản để nêu và phân tích rõ các ý:...
Hội Việt Nam cách mạng, Tân Việt Cách mạng đảng, Việt Nam Quốc dân đảng đã ra đời và...
Dựa vào mục 1 phần Kiến thức cơ bản, có thể lập niên biểu so sánh như sau:...
Sự ra đời và hoạt động của ba tổ chức cách mạng
Sau khi đến Quảng Châu, Nguyễn Ái Quốc mở lớp huấn luyện, đào tạo cán bộ. Phần lớn học viên là thanh niên, học sinh, trí thức Việt Nam yêu nước. Họ học làm cách mạng, học cách hoạ...

Mới cập nhật

Bài C9 trang 30 SGK Vật lí 9:Đọc trị số của các điện trở cùng loại như hình 10.4a có trong bộ dụng cụ...
Bài 10. Biến trở - Điện trở dùng trong kĩ thuật - Bài C9 trang 30 SGK Vật lí 9. Giải bài C9 trang...
Bài C5 trang 5 SGK Vật lí 9: Trả lời câu hỏi nêu ra ở đầu bài học
Bài 1. Sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn - Bài C5 trang 5...
Câu 3.63 trang 95 SBT Đại số 11 Nâng cao: Ba số x , y , z theo thứ tự đó lập thành một...
Ba số x , y , z theo thứ tự đó lập thành một cấp số nhân. Câu 3.63 trang 95 sách bài tập...
Câu 3.62 trang 94 SBT Toán Đại số lớp 11 Nâng cao: Ba số x , y , z , theo thứ tự đó...
Ba số x , y , z , theo thứ tự đó lập thành một cấp số nhân; đồng thời, chúng lần lượt là...
Câu 3.61 trang 94 SBT Đại số 11 Nâng cao: Ba số x , y , z , theo thứ tự đó lập thành...
Ba số x , y , z , theo thứ tự đó lập thành một cấp số nhân. Câu 3.61 trang 94 sách bài...