Trang chủ Bài học Tính chất cơ bản của phân thức

Tính chất cơ bản của phân thức

Bài 6 trang 38 sách giáo khoa Toán 8 tập 1, Bài 6. Đố. Hãy dùng tính chất cơ...
                                  \( \frac{x^{5}- 1}{x^{2}- 1}= \frac{…}{x + 1}\)...
Bài 5 trang 38 sách giáo khoa Toán 8 tập 1, Bài 5. Điền đa thức thích hợp vào...
a) \( \frac{x^{3} + x^{2}}{(x – 1)(x + 1)}= \frac{…}{x – 1}\);                       b) \( \frac{5(x + y)}{2}= \frac{5x^{2} – 5y^{2}}{…}\)....
Bài 4 trang 38 sách giáo khoa Toán 8 tập 1, Bài 4. Cô giáo yêu cầu mỗi bạn...
a) \( \frac{x + 3}{2x – 5} = \frac{x^{2}+ 3x}{2x^{2} – 5x}\) ( Lan);         b) \( \frac{(x + 1)^{2}}{x^{2} + x} = \frac{x + 1}{1}\) ( Hùng)...
Lý thuyết tính chất cơ bản của phân thức, 1.Tính chất
– Nếu nhân cả tử và mẫu của một phân thức với cùng một đa thức khác đa thức không thì được một phân thức bằng phân thức đã cho:...

Bài học trong chương trình Toán 8

Mới cập nhật

Thử tài bạn trang 70 (2) Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, 1. Tìm các ước của 6, của 14, của...
3. Ước và bội - Thử tài bạn trang 70 (2) Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 . Giải bài tập...
Hoạt động 11 trang 70 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Viết tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần...
3. Ước và bội - Hoạt động 11 trang 70 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 . Giải bài tập Viết...
Thử tài bạn trang 70 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, 1. Tìm các bội của 4 nhỏ hơn 30.
3. Ước và bội - Thử tài bạn trang 70 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 . Giải bài tập 1....
Hoạt động 10 trang 70 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Viết tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần...
3. Ước và bội - Hoạt động 10 trang 70 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 . Giải bài tập Viết...
Hoạt động 9 trang 69 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Xếp 60 quả trứng vào các vỉ, mỗi vỉ đựng...
3. Ước và bội - Hoạt động 9 trang 69 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 . Giải bài tập Xếp...