Trang chủ Bài học Unit 1: The generation gap – Khoảng cách thế hệ

Unit 1: The generation gap – Khoảng cách thế hệ

Speaking – trang 9 Unit 1 SBT Anh 11 mới: Tổng hợp các phần bài tập trong phần Speaking...
Trang đang hỏi Giang về gia đình bạn ấy. Theo cặp, thực hành đọc to cuộc hội thoại....
Writing – trang 10 Unit 1 Sách Bài Tập (SBT) Anh 11 mới: Tổng hợp các bài tập trong...
Hoàn thành các câu mà không làm thay đổi nghĩa của chúng....
Reading – trang 7 Unit 1 Sách bài tập Anh 11 mới: Tổng hợp các bài tập trong phần...
Đọc nhanh văn bản về khoảng cách thế hệ và chọn tiêu đề tốt nhất cho nó....
Vocabulary & Grammar – trang 5 Unit 1 SBT Anh 11 mới: Tổng hợp các phần bài tập trong...
Tạo các từ có liên quan đến khoảng cách thế hệ sử dụng các chữ cái....
Pronunciation – trang 5 Unit 1 Sách Bài Tập (SBT) Anh 11 mới: Tổng hợp các bài tập trong...
Trong mỗi câu, tìm những từ mà thường mang nhấn mạnh. Đặt dấu nhấn ( ‘) trước khi các âm tiết được nhấn mạnh trong những từ này. Sau đó thực hành đọc các câu với nhấn mạnh c...

Mới cập nhật

Thử tài bạn trang 70 (2) Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, 1. Tìm các ước của 6, của 14, của...
3. Ước và bội - Thử tài bạn trang 70 (2) Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 . Giải bài tập...
Hoạt động 11 trang 70 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Viết tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần...
3. Ước và bội - Hoạt động 11 trang 70 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 . Giải bài tập Viết...
Thử tài bạn trang 70 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, 1. Tìm các bội của 4 nhỏ hơn 30.
3. Ước và bội - Thử tài bạn trang 70 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 . Giải bài tập 1....
Hoạt động 10 trang 70 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Viết tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần...
3. Ước và bội - Hoạt động 10 trang 70 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 . Giải bài tập Viết...
Hoạt động 9 trang 69 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Xếp 60 quả trứng vào các vỉ, mỗi vỉ đựng...
3. Ước và bội - Hoạt động 9 trang 69 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 . Giải bài tập Xếp...