Trang chủ Lớp 10 Địa lí lớp 10 Bài 1 trang 86 sgk Địa lớp 10, Giả sử tỉ suất...

Bài 1 trang 86 sgk Địa lớp 10, Giả sử tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên của Ấn Độ là 2% và không thay đổi trong thời kì 1995- 2000....

Dân số và sự gia tăng dân số – Bài 1 trang 86 sgk Địa lí lớp 10. Giả sử tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên của Ấn Độ là 2% và không thay đổi trong thời kì 1995- 2000.

Hãy trình bày cách tính và điền kết quả vào bảng số liệu dân số của Ấn Độ theo mẫu dưới đây:

Năm

1995

1997

1998

1999

2000

Dân số (triệu người)

?

?

975

?

?

Hướng dẫn giải:

–          Cách tính:

+ Tg là tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên (2%).

+ Cho dân số thế giới năm 1998 là D8 năm 1999 là D9, năm 2000 là D0, năm 1997 là D7, năm 1995 là D5.

Quảng cáo

+ Ta có công thức:

D8 = D7 + Tg.D7 = D7 (Tg+1)

D7 =  =  = 955,9 triệu người.

D9 = D8 + Tg.D8 = D8 (Tg+1) = 975. 1,02 = 994,5 triệu người.

D0 = D9 (Tg+1) = 994,5. 1,02 = 1014,4 triệu người.

D7 = D6 + Tg.D6 = D6 (Tg+1) => D6 = D7/ (Tg+1) = 995,9/1,02 = 937,2 triệu người.

D6 = D5 + Tg.D5 => D5= D6/ (Tg+1) = 9377,2/1,02 = 918,8 triệu người.

Kết quả thể hiện bảng sau:

Năm

1995

1997

1998

1999

2000

Dân số (triệu người)

918,8

955,9

975

994,5

1014,4