Địa lí lớp 10

Trang chủ Lớp 10 Địa lí lớp 10
Giải bài tập Địa 10 (SGK Địa lí lớp 10) phần địa lý tự nhiên và địa lý kinh tế xã hội trên trang Baitapsgk.com

PHẦN MỘT. ĐỊA LÍ TỰ NHIÊN

CHƯƠNG I: BẢN ĐỒ CHƯƠNG II. VŨ TRỤ. HỆ QUẢ CÁC CHUYỂN ĐỘNG CỦA TRÁI ĐẤT CHƯƠNG III. CẤU TRÚC CỦA TRÁI ĐẤT. CÁC QUYỂN CỦA LỚP VỎ ĐỊA LÍ CHƯƠNG IV. MỘT SỐ QUY LUẬT CỦA LỚP VỎ ĐỊA LÍ

PHẦN HAI. ĐỊA LÍ KINH TẾ - XÃ HỘI

CHƯƠNG V. ĐỊA LÍ DÂN CƯ CHƯƠNG VI. CƠ CẤU NỀN KINH TẾ CHƯƠNG VII. ĐỊA LÍ NÔNG NGHIỆP CHƯƠNG VIII. ĐỊA LÍ CÔNG NGHIỆP CHƯƠNG IX. ĐỊA LÍ DỊCH VỤ CHƯƠNG X. MÔI TRƯỜNG VÀ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Câu hỏi lý thuyết 2 – SGK Trang 163 Địa 10-, Các tiến bộ khoa học – kĩ thuật...

Môi trường và sự phát triển bền vững – Câu hỏi lý thuyết 2 – SGK Trang 163 Địa lí 10-. Các tiến bộ khoa

Vấn đề môi trường và phát triển ở các nước đang phát triển

Môi trường và sự phát triển bền vững – Vấn đề môi trường và phát triển ở các nước đang phát triển. 1. Các nước

Vấn đề môi trường và phát triển ở các nước phát triển

Môi trường và sự phát triển bền vững – Vấn đề môi trường và phát triển ở các nước phát triển. Những vấn đề môi

Câu hỏi lý thuyết 1 – SGK Trang 161 Địa 10-, Những báo động về thủng tầng ô dôn,...

Môi trường và sự phát triển bền vững – Câu hỏi lý thuyết 1 – SGK Trang 161 Địa lí 10-. Những báo động về

Sử dụng hợp lí tài nguyên, bảo vệ môi trường là điều kiện để phát triển

Môi trường và sự phát triển bền vững – Sử dụng hợp lí tài nguyên, bảo vệ môi trường là điều kiện để phát triển.

Bài 3 trang 161 sgk Địa lớp 10, Môi trường sách Địa có những chức năng chủ yếu nào?...

Môi trường và tài nguyên thiên nhiên – Bài 3 trang 161 sgk Địa lí lớp 10. Môi trường địa lí có những chức năng

Bài 2 trang 161 sgk Địa lớp 10, Em hãy lấy ví dụ chứng minh rằng quan điểm hoàn...

Môi trường và tài nguyên thiên nhiên – Bài 2 trang 161 sgk Địa lí lớp 10. Em hãy lấy ví dụ chứng minh rằng

Bài 1 trang 161 sgk Địa lớp 10, Môi trường tự nhiên và môi trường nhân tạo khác nhau...

Môi trường và tài nguyên thiên nhiên – Bài 1 trang 161 sgk Địa lí lớp 10. Môi trường tự nhiên và môi trường nhân

Câu hỏi lý thuyết 3 – SGK Trang 160 Địa 10-, Em hãy chỉ ra những dấu hiệu của...

Môi trường và tài nguyên thiên nhiên – Câu hỏi lý thuyết 3 – SGK Trang 160 Địa lí 10-. Em hãy chỉ ra những

Câu hỏi lý thuyết 2 – SGK Trang 160 Địa 10-, Em hãy chứng minh rằng sự tiến hộ...

Môi trường và tài nguyên thiên nhiên – Câu hỏi lý thuyết 2 – SGK Trang 160 Địa lí 10-. Em hãy chứng minh rằng

Luyện tập

Bài 3 trang 70 Hình học 10 Nâng cao: Cho hình bình hành ABCD. Tìm tập hợp các điểm M sao cho
Cho hình bình hành ABCD. Tìm tập hợp các điểm M sao cho. Bài 3 trang 70 SGK Hình học 10 nâng cao -...
Khái niệm phân bố dân cư
Phân bố dân cư. Các loại hình quần cư và đô thị hóa - Khái niệm phân bố dân cư. Phân bố dân cư...
Bài 1 trang 13 đại số 10: Bài 2. Tập hợp
Bài 1 trang 13 sgk đại số 10: Bài 2. Tập hợp. Hãy xác định B bằng cách chỉ ra một tính chất đặc...