Trang chủ Lớp 10 Hóa học lớp 10 Nâng cao Bài 1 trang 136 SGK Hóa 10 Nâng cao: Trong các dãy...

Bài 1 trang 136 SGK Hóa 10 Nâng cao: Trong các dãy chất dưới đây, dãy nào gồm toàn các chất có thể tác dụng với clo ?...

Bài 33: Luyện tập về lo và hợp chất của clo – Bài 1 trang 136 SGK Hóa học 10 Nâng cao. Trong các dãy chất dưới đây, dãy nào gồm toàn các chất có thể tác dụng với clo ?

Trong các dãy chất dưới đây, dãy nào gồm toàn các chất có thể tác dụng với clo ?

A. Na, H­2, N2;

B. NaOH(dd), NaBr(dd), NaI (dd);

Quảng cáo

C. KOH(dd), H2O, KF(dd);

D. Fe, K, O2.

Chọn B. Dãy chất tác dụng với clo là:

\(\eqalign{  & C{l_2} + 2NaOH\,\, \to \,\,NaCl + NaClO + {H_2}O  \cr  & C{l_2} + 2NaBr\,\,\, \to \,\,2NaCl + B{r_2}  \cr  & C{l_2} + 2NaI\,\, \to \,\,2NaCl + {I_2} \cr} \)

Quảng cáo