Trang chủ Lớp 10 Hóa học lớp 10 Nâng cao Bài 1 trang 165 SGK Hóa 10 Nâng cao: Hiđro peoxit có...

Bài 1 trang 165 SGK Hóa 10 Nâng cao: Hiđro peoxit có thể tham gia những phản ứng hóa học:...

Bài 42: Ozon và hiđro peoxit – Bài 1 trang 165 SGK Hóa học 10 Nâng cao. Hiđro peoxit có thể tham gia những phản ứng hóa học:

Hiđro peoxit có thể tham gia những phản ứng hóa học:

\(\eqalign{  & {H_2}{O_2} + 2KI\,\, \to \,\,{I_2} + 2KOH\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\left( 1 \right)  \cr  & {H_2}{O_2} + A{g_2}O\,\, \to \,\,2Ag + {H_2}O + {O_2}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\;\;\,\left( 2 \right) \cr} \)

Tính chất của \({H_2}{O_2}\) được diễn tả đúng nhất là:

Quảng cáo

A. Hiđro peoxit chỉ có tính oxi hóa.

B. Hiđro peoxit chỉ có tính khử.

C. Hiđro peoxit không có tính oxi hóa, không có tính khử.

D. Hiđro peoxit chỉ vừa tính oxi hóa, vừa có tính khử.

Chọn D.