Trang chủ Lớp 10 Hóa học lớp 10 Nâng cao Bài 2 trang 166 Hóa lớp 10 Nâng cao: Có hai bình,...

Bài 2 trang 166 Hóa lớp 10 Nâng cao: Có hai bình, một bình đựng oxi, một đựng khí ozon. Hãy giới thiệu thuốc thử để phân biệt từng khí....

Bài 42: Ozon và hiđro peoxit – Bài 2 trang 166 SGK Hóa học 10 Nâng cao. Có hai bình, một bình đựng oxi, một đựng khí ozon. Hãy giới thiệu thuốc thử để phân biệt từng khí.

Có hai bình, một bình đựng oxi, một đựng khí ozon. Hãy giới thiệu thuốc thử để phân biệt từng khí.

Quảng cáo

Cho hai khí đi qua dung dịch KI có pha hồ tinh bột, dung dịch tạo màu xanh thì khí dẫn vào là O3, còn lại là O2.

\(2KI + {O_3} + {H_2}O\,\, \to \,\,{I_2} + 2KOH + {O_2} \uparrow \)

Quảng cáo