Trang chủ Lớp 10 Hóa học lớp 10 Nâng cao Bài 1 trang 32 Hóa lớp 10 Nâng cao: Hãy ghép cấu...

Bài 1 trang 32 Hóa lớp 10 Nâng cao: Hãy ghép cấu hình electron ở trạng thái thái cơ bản của nguyên tử thích hợp...

Bài 7: Năng lượng của các electron trong nguyên tử. Cấu hình electron trong nguyên tử – Bài 1 trang 32 SGK Hóa học 10 Nâng cao. Hãy ghép cấu hình electron ở trạng thái thái cơ bản của nguyên tử thích hợp

Hãy ghép cấu hình electron ở trạng thái thái cơ bản của nguyên tử thích hợp

Quảng cáo

Ta có:

\(\eqalign{
& Cl\left( {Z = 17} \right):\,\,1{s^2}2{s^2}2{p^6}3{s^2}3{p^5}\cr& S\left( {Z = 16} \right):\,\,1{s^2}2{s^2}2{p^6}3{s^2}3{p^4} \cr
& O\left( {Z = 8} \right):\,\,1{s^2}2{s^2}2{p^4}\cr&F\left( {Z = 9} \right):\,\,1{s^2}2{s^2}2{p^5} \cr} \)

Vậy: A – d            B – c            C – b               D – a