Trang chủ Lớp 10 Hóa học lớp 10 Nâng cao Bài 1 trang 39 Hóa học 10 Nâng cao: Nguyên tử các...

Bài 1 trang 39 Hóa học 10 Nâng cao: Nguyên tử các nguyên tố xếp ở chu kì 6 có số lớp electron trong nguyên tử là:...

Bài 9: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học – Bài 1 trang 39 SGK Hóa học 10 Nâng cao. Nguyên tử các nguyên tố xếp ở chu kì 6 có số lớp electron trong nguyên tử là:

Nguyên tử các nguyên tố xếp ở chu kì 6 có số lớp electron trong nguyên tử là:

A. 3                             B. 5                            

Quảng cáo

C. 6                             D. 7

Chọn đáp án đúng.

Chọn C.