Trang chủ Lớp 10 Hóa học lớp 10 Nâng cao Bài 2 trang 39 SGK Hóa 10 Nâng cao: Số nguyên tố...

Bài 2 trang 39 SGK Hóa 10 Nâng cao: Số nguyên tố trong chu kì 3 và chu kì 5 là:...

Bài 9: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học – Bài 2 trang 39 SGK Hóa học 10 Nâng cao. Số nguyên tố trong chu kì 3 và chu kì 5 là:

Số nguyên tố trong chu kì 3 và chu kì 5 là:

A. 8 và 18                   B. 18 và 8                   

C. 8 và 8                      D. 18 và 18

Chọn đáp án đúng.

Quảng cáo

– Số nguyên tố thuộc chu kì 3 gồm: Na(Z = 11) đến Ar (Z = 18).

 Có tất cả 8 nguyên tố.

– Số nguyên tố thuộc chu kì 5 gồm: Rb (Z = 37) đến Xe (Z = 54).

 Có tất cả 18 nguyên tố.

Chọn A.

Quảng cáo