Trang chủ Lớp 10 Hóa học lớp 10 Nâng cao Bài 2 trang 25 Hóa học 10 Nâng cao: Thế nào là...

Bài 2 trang 25 Hóa học 10 Nâng cao: Thế nào là lớp và phân lớp electron. Sự khác nhau giữa lớp và phân lớp electron....

Bài 6: Lớp và phân lớp electron – Bài 2 trang 25 SGK Hóa học 10 Nâng cao. Thế nào là lớp và phân lớp electron. Sự khác nhau giữa lớp và phân lớp electron.

Thế nào là lớp và phân lớp electron. Sự khác nhau giữa lớp và phân lớp electron.

Quảng cáo

– Lớp electron bao gồm các electron có mức năng lượng gần bằng nhau.

– Phân lớp electron bao gồm các electron có mức năng lượng bằng nhau.

Quảng cáo