Trang chủ Lớp 10 Hóa học lớp 10 Nâng cao Bài 3 trang 25 SGK Hóa 10 Nâng cao: Hãy cho biết...

Bài 3 trang 25 SGK Hóa 10 Nâng cao: Hãy cho biết tên của các lớp electron tương ứng với các giá trị của n = 1, 2, 3, 4 và cho biết các lớp đó lần ...

Bài 6: Lớp và phân lớp electron – Bài 3 trang 25 SGK Hóa học 10 Nâng cao. Hãy cho biết tên của các lớp electron tương ứng với các giá trị của n = 1, 2, 3, 4 và cho biết các lớp đó lần lượt có bao nhiêu phân lớp electron.

Hãy cho biết tên của các lớp electron tương ứng với các giá trị của n = 1, 2, 3, 4 và cho biết các lớp đó lần lượt có bao nhiêu phân lớp electron.

Tên của các lớp electron:

– Ứng với n = 1 là lớp K.

– Ứng với n = 2 là lớp L.

Quảng cáo

– Ứng với n = 3 à lớp M.

– Ứng với n = 4 là lớp N.

Số phân lớp electron trong mỗi lớp:

– Lớp K có 1 phân lớp (1s).

– Lớp L có 2 phân lớp (2s, 2p).

– Lớp M có 3 phân lớp (3s, 3p, 3d).

– Lớp N có 4 phân lớp (4s, 4p, 4d, 4f).

Quảng cáo