Trang chủ Lớp 10 Hóa học lớp 10 Nâng cao Bài 3 trang 130 Hóa lớp 10 Nâng cao: Hãy viết ba...

Bài 3 trang 130 Hóa lớp 10 Nâng cao: Hãy viết ba phương trình hóa học của phản ứng trao đổi giữa axit clohiđric với ba loại hợp chất khác nhau....

Bài 31: Hiđro clorua – Axit clohiđric – Bài 3 trang 130 SGK Hóa học 10 Nâng cao. Hãy viết ba phương trình hóa học của phản ứng trao đổi giữa axit clohiđric với ba loại hợp chất khác nhau.

Hãy viết ba phương trình hóa học của phản ứng trao đổi giữa axit clohiđric với ba loại hợp chất khác nhau.

Quảng cáo

Ba phản ứng trao đổi giữa axit HCl với ba hợp chất khác nhau:

\(\eqalign{  & HCl + AgN{O_3}\,\, \to \,\,AgCl \downarrow  + HN{O_3}  \cr  & 2HCl + CaO\,\, \to \,\,CaC{l_2} + {H_2}O  \cr  & 2HCl + Ba{\left( {OH} \right)_2}\,\, \to \,\,BaC{l_2} + 2{H_2}O \cr} \)

Quảng cáo