Trang chủ Lớp 10 Hóa học lớp 10 Nâng cao Bài 3 trang 14 Hóa học 10 Nâng cao: Nguyên tử khối...

Bài 3 trang 14 Hóa học 10 Nâng cao: Nguyên tử khối trung bình của bạc bằng 107,02 lần nguyên tử khối của hiđro. Nguyên tử khối của hiđro băng...

Bài 3: Đồng vị. Nguyên tử khối và nguyên tử khối trung bình – Bài 3 trang 14 SGK Hóa học 10 Nâng cao. Nguyên tử khối trung bình của bạc bằng 107,02 lần nguyên tử khối của hiđro. Nguyên tử khối của hiđro băng 1,008. Tính nguyên tửu khối trung bình của bạc.

Nguyên tử khối trung bình của bạc bằng 107,02 lần nguyên tử khối của hiđro. Nguyên tử khối của hiđro bằng 1,008. Tính nguyên tử khối trung bình của bạc.

Theo đề bài ta có \({\overline A _{Ag}} = 107,02.{M_H} = 107,02.1,008 = 107,876u.\)

Quảng cáo