Trang chủ Lớp 10 Hóa học lớp 10 Nâng cao Bài 2 trang 14 SGK Hóa 10 Nâng cao: Cho biết số...

Bài 2 trang 14 SGK Hóa 10 Nâng cao: Cho biết số proton, số nơtron và số electron của các đồng vị sau đây:...

Bài 3: Đồng vị. Nguyên tử khối và nguyên tử khối trung bình – Bài 2 trang 14 SGK Hóa học 10 Nâng cao. Cho biết số proton, số nơtron và số electron của các đồng vị sau đây:

Cho biết số proton, số nơtron và số electron của các đồng vị sau đây:

a) \(_{14}^{28}Si,\,\,_{14}^{29}Si,\,\,_{14}^{30}Si.\)

b) \(_{26}^{54}Fe,\,\,_{26}^{56}Fe,\,\,_{26}^{57}Fe,\,\,_{26}^{58}Fe.\)

Giải

Kí hiệu nguyên tử Số proton Số nơtron Số electron

\(\eqalign{
& a)\,\,\,\,\,_{14}^{28}Si \cr
& \,\,\,\,\,\,\,\,\,_{14}^{29}Si \cr
& \,\,\,\,\,\,\,\,\,_{14}^{30}Si \cr} \)

Quảng cáo

\(\eqalign{
& 14 \cr
& 14 \cr
& 14 \cr} \)

\(\eqalign{
& 14 \cr
& 15 \cr
& 16 \cr} \)

\(\eqalign{
& 14 \cr
& 14 \cr
& 14 \cr} \)

\(\eqalign{
& b)\,\,\,\,_{26}^{54}Fe \cr
& \,\,\,\,\,\,\,\,_{26}^{56}Fe \cr
& \,\,\,\,\,\,\,\,_{16}^{57}Fe \cr
& \,\,\,\,\,\,\,\,_{26}^{58}Fe \cr} \)

\(\eqalign{
& 26 \cr
& 26 \cr
& 26 \cr
& 26 \cr} \)

\(\eqalign{
& 28 \cr
& 30 \cr
& 31 \cr
& 32 \cr} \)

\(\eqalign{
& 26 \cr 
& 26 \cr 
& 26 \cr 
& 26 \cr} \)

Baitapsgk.com

Quảng cáo