Trang chủ Lớp 10 Hóa học lớp 10 Nâng cao Bài 3 trang 80 Hóa lớp 10 Nâng cao: Mô tả liên...

Bài 3 trang 80 Hóa lớp 10 Nâng cao: Mô tả liên kết hóa học trong phân tử...

Bài 18: Sự lai hóa các obitan nguyên tử. Sự hình thành liên kết đơn liên kết đôi và liên kết ba – Bài 3 trang 80 SGK Hóa học 10 Nâng cao. Mô tả liên kết hóa học trong phân tử

Mô tả liên kết hóa học trong phân tử \(Be{H_2}\), phân tử \(B{F_3}\), phân tử \(C{H_4}\) theo lý thuyết lai hóa.

– Phân tử \(Be{H_2}\): Một obitan s và một obitan p của nguyên tử beri tham gia lai hóa để tạo thành 2 obitan lai hóa sp hướng về hai phía đối xứng nhau. Hai obitan này sẽ xen phủ với 2 obitan 1s chứa 1 electron của hai nguyên tử hiđro tạo thành 2 liên kết \(\sigma \) giữa Be – H.

Sơ đồ:

Quảng cáo

– Phân tử \(B{F_3}\): Trong nguyên tử B một obitan s tham gia lai hóa với 2 obitan p tạo thành 3 obitan lai hóa \(s{p^2}\) định hướng từ tâm đến 3 đỉnh của tam giác đều. 3 obitan này xen phủ với 3 obitan p của flo để tạo thành 3 liên kết \(\sigma \)  giữa B – F.

Sơ đồ:

– Phân tử \(C{H_4}\): 1Aos và 3Aop của nguyên tử cacbon đã tiến hành lai hóa để tạo thành 4 obitan lai hóa \(s{p^3}\) định hướng từ tâm đến 4 đỉnh của hình tứ diện đều, các trục đối xứng của chusnfsgtajo thành một góc 109028’. 4 obiatn lai hóa \(s{p^3}\) sẽ xen phủ với 4 obitan s của 4 nguyên tử H để tạo thành 4 liên kết \(\sigma \) giữa C – H.

Sơ đồ:

Quảng cáo