Trang chủ Lớp 10 Hóa học lớp 10 Nâng cao Bài 4 trang 11 Hóa lớp 10 Nâng cao: Hãy cho biết...

Bài 4 trang 11 Hóa lớp 10 Nâng cao: Hãy cho biết số đơn vị diện tích hạt nhân, số proton, số nơtron và số electron của các nguyên tử có kí...

Bài 2: Hạt nhân nguyên tử. Nguyên tử hóa học – Bài 4 trang 11 SGK Hóa học 10 Nâng cao. Hãy cho biết số đơn vị diện tích hạt nhân, số proton, số nơtron và số electron của các nguyên tử có kí hiệu sau:

Hãy cho biết số đơn vị diện tích hạt nhân, số proton, số nơtron và số electron của các nguyên tử có kí hiệu sau:

a) \(_3^7Li,\,\,_{11}^{23}Na,\,\,_{19}^{39}K,\,\,_{20}^{40}Ca,\,\,_{90}^{234}Th.\)

b) \(_1^1H,\,\,_2^4He,\,\,_6^{12}C,\,\,_8^{16}O,\,\,_{15}^{31}P,\,\,_{26}^{54}Fe.\)

Quảng cáo

Kí hiệu nguyên tử Số đơn vị điện tích hạt nhân Số proton Số nơtron Số electron

\(\eqalign{
& a)\,\,_3^7Li \cr
& \,\,\,\,\,\,_{11}^{23}Na \cr
& \,\,\,\,\,\,_{19}^{39}K \cr
& \,\,\,\,\,\,_{20}^{40}Ca \cr
& \,\,\,\,\,\,_{90}^{234}Th \cr
& b)\,\,_1^1H \cr
& \,\,\,\,\,\,_2^4He \cr
& \,\,\,\,\,\,_6^{12}C \cr
& \,\,\,\,\,\,_8^{16}O \cr
& \,\,\,\,\,\,_{15}^{31}P \cr
& \,\,\,\,\,\,_{26}^{56}Fe \cr} \)

\(\eqalign{
& 3 \cr
& 11 \cr
& 19 \cr
& 20 \cr
& 90 \cr
& \cr
& 1 \cr
& 2 \cr
& 6 \cr
& 8 \cr
& 15 \cr
& 26 \cr} \)

\(\eqalign{
& 3 \cr
& 11 \cr
& 19 \cr
& 20 \cr
& 90 \cr
& \cr
& 1 \cr
& 2 \cr
& 6 \cr
& 8 \cr
& 15 \cr
& 26 \cr} \)

\(\eqalign{
& 4 \cr
& 12 \cr
& 20 \cr
& 20 \cr
& 144 \cr
& \cr
& 0 \cr
& 2 \cr
& 6 \cr
& 8 \cr
& 16 \cr
& 28 \cr} \)

\(\eqalign{
& 3 \cr
& 11 \cr
& 19 \cr
& 20 \cr
& 90 \cr
& \cr
& 1 \cr
& 2 \cr
& 6 \cr
& 8 \cr
& 15 \cr
& 26 \cr} \)

Quảng cáo