Trang chủ Lớp 10 Hóa học lớp 10 Nâng cao Bài 5 trang 11 SGK Hóa 10 Nâng cao: Ytri (Y) dùng...

Bài 5 trang 11 SGK Hóa 10 Nâng cao: Ytri (Y) dùng làm vật liệu siêu dẫn có số khối là 89. Dựa vào bảng tuần hoàn, hãy xác định số proton, số...

Bài 2: Hạt nhân nguyên tử. Nguyên tử hóa học – Bài 5 trang 11 SGK Hóa học 10 Nâng cao. Ytri (Y) dùng làm vật liệu siêu dẫn có số khối là 89. Dựa vào bảng tuần hoàn, hãy xác định số proton, số nơtron và số electron của nguyên tử nguyên tố Y.

Ytri (Y) dùng làm vật liệu siêu dẫn có số khối là 89. Dựa vào bảng tuần hoàn, hãy xác định số proton, số nơtron và số electron của nguyên tử nguyên tố Y.

Quảng cáo

Tra trong bảng tuần hoàn ta có \({Z_Y} = 39.\)

Theo đề bài: \({A_Y} = 88 \Rightarrow N = A – Z = 88 – 39 = 49.\)

Vậy số p là 39, số e là 39 và số n là 49.

Quảng cáo