Trang chủ Lớp 10 Hóa học lớp 10 Nâng cao Bài 4 trang 142 SGK Hóa 10 Nâng cao: Người ta có...

Bài 4 trang 142 SGK Hóa 10 Nâng cao: Người ta có thể điều chế brom bằng cách cho axit sunfuric đặc tác dụng với hỗn hợp rắn KBr và...

Bài 35: Brom – Bài 4 trang 142 SGK Hóa học 10 Nâng cao. Người ta có thể điều chế brom bằng cách cho axit sunfuric đặc tác dụng với hỗn hợp rắn KBr và

Người ta có thể điều chế brom bằng cách cho axit sunfuric đặc tác dụng với hỗn hợp rắn KBr và MnO2.

a) Viết phương trình hóa học và cho biết vai trò của từng chất trong phản ứng.

b) Tính khối lượng của mỗi chất cần dùng đề điều chế 32g brom.

Quảng cáo

a) Phương trình phản ứng xảy ra:

KBr là chất khử; MnO2 là chất oxi hóa, H2SO4 là môi trường.

b) Tính khối lượng mỗi chất đem dùng.

\({n_{B{r_2}}} = {{32} \over {160}} = 0,2\,\,\left( {mol} \right)\)

Theo phương trình phản ứng ta có:

\(\eqalign{  & {n_{KBr}} = 0,4\,\left( {mol} \right) \cr&\Rightarrow {m_{KBr}} = 0,4.119 = 47,6\,\left( {gam} \right)  \cr  & {n_{Mn{O_2}}} = 0,2\,\left( {mol} \right) \cr&\Rightarrow {m_{Mn{O_2}}} = 0,2.87 = 17,4\,\left( {gam} \right)  \cr  & {n_{{H_2}S{O_4}}} = 0,4\,\left( {mol} \right) \cr&\Rightarrow {m_{{H_2}S{O_4}}} = 0,4.98 = 39,2\,\left( {gam} \right) \cr} \) 

Quảng cáo