Trang chủ Lớp 10 Hóa học lớp 10 Nâng cao Bài 4 trang 8 Hóa học 10 Nâng cao: Biết rằng khối...

Bài 4 trang 8 Hóa học 10 Nâng cao: Biết rằng khối lượng một nguyên tử oxi nặng gấp 15,842 lần và khối lượng của nguyên tử cacbon nặng gấp...

Bài 1: Thành phần nguyên tử – Bài 4 trang 8 SGK Hóa học 10 Nâng cao. Biết rằng khối lượng một nguyên tử oxi nặng gấp 15,842 lần và khối lượng của nguyên tử cacbon nặng gấp 11,906 lần khối lượng của nguyên tử hiđro. Hỏi nếu chọn khối lượng nguyên tử cacbon làm đơn vị thì H, O có khối lượng nguyên tử là bao nhiêu?

Biết rằng khối lượng một nguyên tử oxi nặng gấp 15,842 lần và khối lượng của nguyên tử cacbon nặng gấp 11,906 lần khối lượng của nguyên tử hiđro. Hỏi nếu chọn \({1 \over {12}}\) khối lượng nguyên tử cacbon làm đơn vị thì H, O có khối lượng nguyên tử là bao nhiêu?

Quảng cáo

Khối lượng của 1 nguyên tử C là 12u

Theo đề bài ta có:

\(\eqalign{
& {M_C} = 11,906.{M_H} \Rightarrow {M_H} = {{12} \over {11,906}} = 1,008u. \cr
& {M_O} = 15,842.{M_H} = 15,842.1,008 = 15,969u. \cr} \)

Quảng cáo