Trang chủ Lớp 10 Hóa học lớp 10 Nâng cao Bài 3 trang 8 SGK Hóa 10 Nâng cao: Kết quả phân...

Bài 3 trang 8 SGK Hóa 10 Nâng cao: Kết quả phân tích cho thấy trong phân tử khí ó 27,3% C và 72,7% O theo khối lượng. Biết nguyên tử khối của C là...

Bài 1: Thành phần nguyên tử – Bài 3 trang 8 SGK Hóa học 10 Nâng cao. Kết quả phân tích cho thấy trong phân tử khí ó 27,3% C và 72,7% O theo khối lượng. Biết nguyên tử khối của C là 12,011. Hãy xác định nguyên tử khối của O.

Kết quả phân tích cho thấy trong phân tử khí \(C{O_2}\) 27,3% C và 72,7% O theo khối lượng. Biết nguyên tử khối của C là 12,011. Hãy xác định nguyên tử khối của O.

Quảng cáo

Ta có \(\% O = {{{M_O}.2} \over {{M_C} + {M_O}.2}}.100 \)

\(\Rightarrow 72,7 = {{{M_O}.2} \over {12,011 + {M_O}.2}}.100 \)

\(\Rightarrow {M_O} = 15,99u.\)

Quảng cáo