Trang chủ Lớp 10 Hóa học lớp 10 Nâng cao Bài 5 trang 103 Hóa học 10 Nâng cao: Tính số oxi...

Bài 5 trang 103 Hóa học 10 Nâng cao: Tính số oxi hóa của:...

Bài 25: Phản ứng oxi hóa – khử – Bài 5 trang 103 SGK Hóa học 10 Nâng cao. Tính số oxi hóa của:

Tính số oxi hóa của:

a) cacbon trong \(C{H_4},CO,C,C{O_2},CO_3^{2 – },HCO_3^ – \)

b) lưu huỳnh trong \(S{O_2},{H_2}S{O_3},{S^{2 – }},S,SO_3^{2 – },HSO_4^ – ,H{S^ – }.\)

Quảng cáo

c) clo trong \(ClO_4^ – ,Cl{O^ – },C{l_2},C{l^ – },ClO_3^ – ,C{l_2}{O_7}\)

a) Số oxi hóa của cacbon: \(\mathop C\limits^{ + 4} {H_4},\,\,\mathop C\limits^{ + 2} O,\,\,\mathop C\limits^0 ,\,\,\mathop C\limits^{ + 4} {O_2},\,\,\mathop C\limits^{ + 4} O_3^{2 – },\,\,H\mathop C\limits^{ + 4} O_3^ – \)

b) Số oxi hóa của lưu huỳnh: \(\mathop S\limits^{ + 4} {O_2},\,\,{H_2}\mathop S\limits^{ + 4} {O_3},\,\,\mathop {{S^{2 – }}}\limits^{ – 2} ,\,\,\mathop S\limits^0 ,\,\,\mathop S\limits^{ + 4}{O_3}^{2-} ,\,\,H\mathop S\limits^{ + 6} O_4^ – ,H\mathop {{S^ – }}\limits^{ – 2} .\)

c) Số oxi hóa của clo: \(\mathop {Cl}\limits^{ + 7} O_4^ – ,\,\,\mathop {Cl}\limits^{ + 1} {O^ – },\,\,\mathop {C{l_2}}\limits^0 ,\,\,\mathop {C{l^ – }}\limits^{ – 1} ,\,\,\mathop {Cl}\limits^{ + 5} O_3^ – ,\,\,\mathop {C{l_2}}\limits^{ + 7} {O_7}.\)

Quảng cáo