Trang chủ Lớp 10 Hóa học lớp 10 Nâng cao Bài 9 trang 58 Hóa lớp 10 Nâng cao: Nguyên tố natri...

Bài 9 trang 58 Hóa lớp 10 Nâng cao: Nguyên tố natri thuộc chu kì 3 và nhóm IA, hãy cho biết đặc điểm và cấu hình electron nguyên tử và tính chất...

Bài 13: Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học – Bài 9 trang 58 SGK Hóa học 10 Nâng cao. Nguyên tố natri thuộc chu kì 3 và nhóm IA, hãy cho biết đặc điểm và cấu hình electron nguyên tử và tính chất hóa học cơ bản của natri.

Nguyên tố natri thuộc chu kì 3 và nhóm IA, hãy cho biết đặc điểm và cấu hình electron nguyên tử và tính chất hóa học cơ bản của natri.

Cấu hình electron nguyên tử của Na: \(1{s^2}2{s^2}2{p^6}3{s^1}.\)

Quảng cáo

Tính chất hóa học cơ bản:

– Là kim loại điển hình.

– Hóa trị cao nhất với oxi là 1, công thức oxit \(N{a_2}O\).

– Công thức hợp chất hiđroxit NaOH.

– Oxit và hiđroxit có tính chất bazơ mạnh.