Trang chủ Lớp 11 Hóa lớp 11 Báo cáo thực hành: Điều chế và tính chất của etilen và...

Báo cáo thực hành: Điều chế và tính chất của etilen và axetilen, Thí nghiệm 1. Điều chế và thử tính chất của etilen – Tiến hành thí...

Bài 34. Bài thực hành 4 : Điều chế và tính chất của etilen và axetilen – Báo cáo thực hành: Điều chế và tính chất của etilen và axetilen. Thí nghiệm 1. Điều chế và thử tính chất của etilen
– Tiến hành thí nghiệm: SGK
– Hiện tượng và giải thích: Dung dịch có sủi bọt khí bay lên…

Thí nghiệm 1. Điều chế và thử tính chất của etilen

– Tiến hành thí nghiệm: SGK

– Hiện tượng và giải thích: Dung dịch có sủi bọt khí bay lên.

\(C_2H_5OH → (t^o, H_2SO_4)→ CH_2 = CH_2 + H_2O\)

   + Đốt khí thấy khí này cháy và tỏa nhiều nhiệt.

   + Khí bay lên tác dụng dung dịch \(KMnO_4\) thì ta thấy màu dung dịch bị nhạt dần và có kết tủa nâu đen của \(MnO_2\).

\(3CH_2=CH_2 + 2KMnO_4 + 4H_2O \)

Quảng cáo

\(→ 3HO-CH_2-CH_2-OH + 2MnO_2↓ + 2KOH\)

Thí nghiệm 2. Điều chế và thử tính chất của axetilen

– Tiến hành thí nghiệm: SGK

– Hiện tượng và giải thích:

   + Có khí sinh ra

\(CaC_2 + 2H_2O → CH≡CH + Ca(OH)_2\)

   + Khi qua dd \(KMnO_4\) và dd \(AgNO_3\) trong \(NH_3\) thì kết tủa màu vàng nhạt là bạc axetilua.

\(CH ≡ CH + 2AgNO_3 + 2NH_3 \)

\(→ Ag-C≡C-Ag↓ + 2NH_4NO_3\)

Quảng cáo

Mục lục môn Hóa 11