Trang chủ Lớp 12 Hóa lớp 12 Nâng cao Câu 5 trang 53 SGK Hóa 12 Nâng cao, Tính khối lượng...

Câu 5 trang 53 SGK Hóa 12 Nâng cao, Tính khối lượng ancol etylic thu được từ: a,Một tấn ngô chứa 65% tinh bột, hiệu suất quá trình đạt...

Bài 9. Luyện tập cấu trúc và tính chất của một số cacbohiđrat tiêu biểu – Câu 5 trang 53 SGK Hóa 12 Nâng cao. Tính khối lượng ancol etylic thu được từ:

a,Một tấn ngô chứa 65% tinh bột, hiệu suất quá trình đạt 80%.

b,Một tấn mùn cưa chứa 50% xenlulozơ, hiệu suất cả quá trình đạt 70%.

Tính khối lượng ancol etylic thu được từ:

a,Một tấn ngô chứa \(65\%\) tinh bột, hiệu suất quá trình đạt \(80\%\).

Quảng cáo

b,Một tấn mùn cưa chứa \(50\%\) xenlulozơ, hiệu suất cả quá trình đạt \(70\%\).

a, Khối lượng tinh bột có trong ngô:

sơ đồ hợp thức :

\(\eqalign{
&\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\; {\left( {{C_6}{H_{10}}{O_5}} \right)_n}\buildrel {} \over
\longrightarrow 2n{C_2}{H_5}OH \cr 
& \cr 
&\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\,\; \,\,\,\,162n\,(g)\,\buildrel {} \over
\longrightarrow \,\,\,2n.46\,\,(g) \cr 
& \cr 
& 1000.{{65} \over {100}} = 650\,\,(kg)\buildrel {H\% = 80\% } \over
\longrightarrow {m_{R\,nguyên\,chất}} = {{650.2n.46} \over {162n}}.{{80} \over {100}} = 295,3(kg) \cr} \)

b, Sơ đồ hợp thức :

\(\eqalign{
& \;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;{\left( {{C_6}{H_{10}}{O_5}} \right)_n}\buildrel {} \over
\longrightarrow 2n{C_2}{H_5}OH \cr

& \;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\,\,\,\,\,162n\,(g)\,\;\;\;\,\buildrel {} \over
\longrightarrow \,\,\,2n.46\,\,(g) \cr
& \cr
& 1000.{{50} \over {100}} = 500\,\,(kg)\buildrel {H\% = 70\% } \over
\longrightarrow {m_{R\,nguyên\,chất}} = {{500.2n.46} \over {162n}}.{{70} \over {100}} = 198,76(kg) \cr} \)