Trang chủ Lớp 12 Hóa lớp 12 Bài 1 trang 180 sgk Hóa lớp 12, Trình bày cách nhận...

Bài 1 trang 180 sgk Hóa lớp 12, Trình bày cách nhận biết các ion...

Luyện tập nhận biết một số chất vô cơ – Bài 1 trang 180 sgk Hóa học lớp 12. Trình bày cách nhận biết các ion

Trình bày cách nhận biết các ion trong các dung dịch riêng rẽ sau: Ba2+, Fe3+, Cu2+

Hướng dẫn giải:

Quảng cáo

Cho dung dịch Na2SO4 vào các dung dịch đã cho, nếu có kết tủa trắng là dung dịch chứa ion Ba2+. Hai dung dịch còn lại cho tác dụng với dung dịch NH3 dư, tạo ra kết tủa nâu đỏ là dung dịch chứa ion Fe3+, tạo ra kết tủa màu xanh rồi tan trong dung dịch NH3 dư là dung dịch chứa ion Cu2+.

              Ba2+ + SO42- → BaSO4

              Fe3+ + 3NH3 + 3H2O → Fe(OH)3↓ + 3NH4+

              Cu2+ + 2NH3 + 2H2O → Cu(OH)2↓ + 2NH4+

                    Cu(OH)2 + 4NH3 → [Cu(NH3)4](OH)2


Mục lục môn Hóa 12