Hóa lớp 12

Trang chủ Lớp 12 Hóa lớp 12
Giải Bài tập SGK Hóa học lớp 12 - SGK Hóa 12 chương: ESTE- LIPIT, CACBOHIDRAT, AMIN, AMINO AXIT VÀ PROTEIN, POLIME, KIM LOẠI KIỀM, KIM LOẠI KIỀM THỔ, NHÔM, SẮT, ...Để học tốt Hóa 12 trên Baitapsgk.com

Báo cáo thực hành: Tính chất của natri, magie, nhôm và hợp chất của chúng, 1. Thí nghiệm 1:...

Bài 30. Thực hành: Tính chất của natri magie nhôm và hợp chất của chúng – Báo cáo thực hành: Tính chất của natri, magie,

Báo cáo thực hành: Tính chất, điều chế kim loại, sự ăn mòn kim loại, 1. Thí nghiệm 1:...

Bài 24. Thực hành: Tính chất điều chế kim loại sự ăn mòn kim loại – Báo cáo thực hành: Tính chất, điều chế kim

Báo cáo thực hành: Một số tính chất của protein và vật liệu polime, 1. Thí nghiệm 1: Sự...

Bài 16. Thực hành: Một số tính chất của protein và vật liệu polime – Báo cáo thực hành: Một số tính chất của protein

Báo cáo thực hành: Điều chế, tính chất hóa học của este và cacbohiđrat, Thí nghiệm 1: Điều chế...

Bài 8. Thực hành: Điều chế tính chất hóa học của este và cacbohiđrat – Báo cáo thực hành: Điều chế, tính chất hóa học

Báo cáo thực hành: Tính chất hóa học của sắt, đồng và nhưng hợp chất của sắt, crom, 1....

Bài 39. Thực hành: Tính chất hóa học của sắt đồng và nhưng hợp chất của sắt crom – Báo cáo thực hành: Tính chất

Bài 1 trang 128 sgk Hóa 12, Viết phương trình Hóa của mỗi phản ứng thực hiện dãy chuyển...

Nhôm và hợp chất của nhôm – Bài 1 trang 128 sgk hóa học 12. Viết phương trình hóa học của mỗi phản ứng thực

Bài 3 trang 34 môn Hóa 12, 3) a,So sánh tính chất vật lý của glucozơ, saccarozơ, tinh bột...

Saccarozơ tinh bột và xenlulozơ – Bài 3 trang 34 sgk hóa học 12. 3) a,So sánh tính chất vật lý của glucozơ, saccarozơ, tinh

Bài 2 trang 98 sgk hóa học 12, Từ Cu(OH)2, MgO, Fe2O3 hãy điều chế các kim loại tương...

Điều chế kim loại – Bài 2 trang 98 sgk hóa học 12. Từ Cu(OH)2, MgO, Fe2O3 hãy điều chế các kim loại tương ứng

Bài 4 trang 25 sgk hóa học 12, Những thí nghiệm nào chứng minh được cấu tạo phân tử...

Glucozơ – Hóa lớp 12 – Bài 4 trang 25 sgk hóa học 12. Những thí nghiệm nào chứng minh được cấu tạo phân tử

Bài 3 trang 25 sgk Hóa 12, Cacbohidrat là gì? Có mấy loại cacbohidrat quan trọng? Nêu định nghĩa...

Glucozơ – Hóa lớp 12 – Bài 3 trang 25 sgk hóa học 12. Cacbohidrat là gì? Có mấy loại cacbohidrat quan trọng? Nêu định

Luyện tập

Bài 5 trang 51 SGK Hình học 12: Số mặt cầu chứa một đường tròn cho trước là
Bài 5 trang 51 SGK Hình học 12: Ôn tập chương II - Mặt nón mặt trụ mặt cầu. Số mặt cầu chứa một...
Bài 7.117 trang 92 sách bài tập Hóa 12: Hỗn hợp A gồm Fe và kim loại M có hoá trị không đổi trong...
Hỗn hợp A gồm Fe và kim loại M có hoá trị không đổi trong mọi hợp chất, M đứng trước hiđro trong dãy...
Bài 7 SGK trang 112 hóa học 12 nâng cao, Cho một lá sắt nhỏ vào dung dịch chứa một trong những muối sau:
Bài 19. Kim loại và hợp kim - Bài 7 SGK trang 112 hóa học 12 nâng cao. Cho một lá sắt nhỏ vào...
Câu 6.63 trang 60 Sách BT Hóa lớp 12 Nâng cao: Chỉ dùng thêm một hóa chất, hãy trình bày cách phân biệt ba
Chỉ dùng thêm một hóa chất, hãy trình bày cách phân biệt ba mẫu hợp kim sau:. Câu 6.63 trang 60 Sách bài tập...
Bài 1, 2, 3 trang 66 SGK Sinh 12, Bài 1. Bệnh phêninkêtô niệu ở người là do một gen lặn nằm trên NST...
Bài tập chương II - Bài 1, 2, 3 trang 66 SGK Sinh 12. Bài 1. Bệnh phêninkêtô niệu ở người là do một...