Hóa lớp 12

Trang chủ Lớp 12 Hóa lớp 12
Giải Bài tập SGK Hóa học lớp 12 - SGK Hóa 12 chương: ESTE- LIPIT, CACBOHIDRAT, AMIN, AMINO AXIT VÀ PROTEIN, POLIME, KIM LOẠI KIỀM, KIM LOẠI KIỀM THỔ, NHÔM, SẮT, ...Để học tốt Hóa 12 trên Baitapsgk.com
Báo cáo thực hành: Tính chất, điều chế kim loại, sự ăn mòn kim loại, 1. Thí nghiệm 1: Dãy điện hóa của kim...
Bọt khí thoát ra ở ống nghiệm khi thả Al nhanh hơn so với ống nghiệm khi thả Fe. Ống nghiệm khi thả Cu không có hiện tượng gì.
Báo cáo thực hành: Tính chất hóa học của sắt, đồng và nhưng hợp chất của sắt, crom, 1. Thí nghiệm 1: Điều chế...
Hiện tượng: Phản ứng xảy ra, bọt khí ra chậm, khi đun nóng bọt khí thoát ra nhanh hơn và dung dịch có màu lục nhạt…

Quảng cáo
Bài 3 trang 34 môn Hóa 12, 3) a,So sánh tính chất vật lý của glucozơ, saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ b) Tìm mối...
Câu 3) a,So sánh tính chất vật lý của glucozơ, saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ b) Tìm mối liên quan cấu tạo glucozơ, saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ
Bài 4 trang 25 sgk hóa học 12, Những thí nghiệm nào chứng minh được cấu tạo phân tử của glucozo
Những thí nghiệm nào chứng minh được cấu tạo phân tử của glucozo
Bài 3 trang 25 sgk Hóa 12, Cacbohidrat là gì? Có mấy loại cacbohidrat quan trọng? Nêu định nghĩa từng loại và lấy ví...
-Cacbohidrat là những hợp chất hữu cơ tạp chức và thường có công htuwcs chung là Cn(H2O)m

Luyện tập

Bài 16 trang 8 SBT Hình học lớp 12 Nâng Cao: Cho phép vị tự V tâm O
Cho phép vị tự V tâm O . Bài 16 trang 8 Sách bài tập Hình học lớp 12 Nâng cao - Bài 3....
Bài 1.26 trang 7 SBT Hoá 12 Nâng cao: Tính khối lượng xà phòng thu được.
Bài 1.26 trang 7 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. 100 000 +14 100 - 10 426,36 - 225 = 103 448,64...
Bài 86 trang 137 Sách bài tập Hình học lớp 12 Nâng cao: Trong không gian tọa độ Oxyz cho A(1; 2; -1), B(-1;...
Trong không gian tọa độ Oxyz cho A(1; 2; -1), B(-1; 1; 1), C( 1; 0; 1).. Bài 86 trang...
Hãy tìm các đặc điểm giống nhau giữa người và các loài linh trưởng trang 144, Kích thước cơ thể của người và tinh...
Bài 34. Sự phát sinh loài người - Hãy tìm các đặc điểm giống nhau giữa người và các loài linh trưởng - trang...
Bài 3.16 trang 21 Sách bài tập Hóa lớp 12 Nâng cao: Hợp chất hữu cơ X có phân tử khối nhỏ hơn phân...
Bài 3.16 trang 21 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao - Bài 12. Amino axit Hợp chất hữu cơ X có phân tử...