Trang chủ Lớp 12 Hóa lớp 12 Báo cáo thực hành: Điều chế, tính chất hóa học của este...

Báo cáo thực hành: Điều chế, tính chất hóa học của este và cacbohiđrat, Thí nghiệm 1: Điều chế etyl axetat: – Hiện tượng: có lớp este...

Bài 8. Thực hành: Điều chế tính chất hóa học của este và cacbohiđrat – Báo cáo thực hành: Điều chế, tính chất hóa học của este và cacbohiđrat. Thí nghiệm 1: Điều chế etyl axetat:
– Hiện tượng: có lớp este mùi thơm tạo thành nổi lên trên dd NaCl.

Thí nghiệm 1: Điều chế etyl axetat:

– Hiện tượng: có lớp este mùi thơm tạo thành nổi lên trên dd NaCl.

\(C_2H_5OH + CH_3COOH → CH_3COOC_2H_5 + H_2O\)

Thí nghiệm 2: Phản ứng xà phòng hoá:

– Hiện tượng: có lớp chất rắn nhẹ nổi lên trên mặt dd.

– Giải thích: đó là muối Na của axit béo, thành phần chính của xà phòng.

Quảng cáo

\((RCOO)_3C_3H_5 + 3NaOH \)

\(→ 3RCOONa + C_3H_5(OH)_3\)

Thí nghiệm 3: Phản ứng của glucozơ với \(Cu(OH)_2\):

– Hiện tượng: Nhỏ dd glucozơ vào kết tủa \(Cu(OH)_2\) bị tan cho phức đồng glucozơ, dd xanh lam.

\(C_6H_{12}O_6 + Cu(OH)_2 → (C_6H_{11}O_6)_2Cu + H_2O\)

Thí nghiệm 4: Phản ứng của tinh bột với iot :

– Hiện tượng: dd màu xanh → mất màu → dd màu xanh

– Giải thích: phân tử tinh bột hấp thụ iot tạo ra dd có màu xanh. Khi đun nóng, iot bị giải phóng ra khỏi phân tử tinh bột làm mất màu xanh tím. Khi để nguội, iot bị hấp thụ trở lại làm cho dd có màu xanh.

Quảng cáo

Mục lục môn Hóa 12