Trang chủ Lớp 12 Lịch sử lớp 12 Căn cứ vào bảng niên biểu địa chất, hãy cho biết trước...

Căn cứ vào bảng niên biểu địa chất, hãy cho biết trước đại Cổ sinh là các đại nào ? Chúng kéo dài và cách đây khoảng bao nhiêu năm....

Chia sẻ
Căn cứ vào bảng niên biểu địa chất, hãy cho biết trước đại Cổ sinh là các đại nào ? Chúng kéo dài và cách đây khoảng bao nhiêu năm.. Trước đại Cổ sinh là các đại Nguyên sinh và Thái cổ.

Trước đại Cổ sinh là các đại Nguyên sinh và Thái cổ:

-Đại nguyên sinh: cách đây khoảng 2.500 triệu năm, kéo dài khoảng 2.000 triệu năm và kết thúc cách đây 542 triệu năm.

Quảng cáo

-Đại Thái cổ: cách đây khoảng 3.500 triệu năm, kéo dài khoảng 1.5000 triệu năm và kết thúc cách đây khoảng 2.500 triệu năm.

Quảng cáo


Mục lục môn Sử 12

Chia sẻ
Loading...