Trang chủ Lớp 12 SBT Vật lý lớp 12 Bài 25.26 trang 70 Sách bài tập (SBT) Vật Lý 12: Trong...

Bài 25.26 trang 70 Sách bài tập (SBT) Vật Lý 12: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu sáng...

Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu sáng bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng. Bài 25.26 trang 70 Sách bài tập (SBT) Vật Lí 12 – Bài 25. Giao thoa ánh sáng

25.26. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu sáng bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,6 \(\mu\)m. Khoảng cách giữa hai khe là 1 mm. Khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2,5 m. Bề rộng miền giao thoa là 1,25 cm. Tính tổng số vân sáng’và vân tối trong miền giao thoa.

Hướng dẫn giải chi tiết

Khoảng vân giao thoa :

\(i = {{\lambda D} \over a} = {{0,{{6.10}^{ – 6}}.2,5} \over {{{10}^{ – 3}}}} = 1,{5.10^{ – 3}}m = 1,5mm\)

Quảng cáo

Số khoảng vân trong một nửa bề rộng của miền giao thoa :

\(N = {L \over {2i}} = {{2,5} \over {2.1,5}} = 4,17\)

Số vân sáng trong một nửa bề rộng, không kể vân trung tâm là 4 vân. Số vân sáng trong cả bề rộng của miền giao thoa, kể cả vân trung tâm :

(2.4) + 1 = 9 vân

Số vân tối trong một nửa bề rộng : 4 vân.

Số vân tối trong cả bề rộng của miền giao thoa : 2. 4 = 8 vân.

Tổng số vân sáng và vân tối trong miền giao thoa : 9 + 8 = 17 vân.