Trang chủ Lớp 12 SBT Vật lý lớp 12 Bài 30.19 trang 85 Sách bài tập (SBT) Vật Lý 12: Một...

Bài 30.19 trang 85 Sách bài tập (SBT) Vật Lý 12: Một chùm sáng da cam, song song, không đơn sắc, có hai thành phần là...

Một chùm sáng da cam , song song, không đơn sắc, có hai thành phần là ánh sáng đỏ. Bài 30.19 trang 85 Sách bài tập (SBT) Vật Lí 12 – Bài 30. Hiện tượng quang điện. Thuyết lượng tử ánh sáng

30.19. Một chùm sáng da cam , song song, không đơn sắc, có hai thành phần là ánh sáng đỏ ( 0,75 \(\mu m\)) và ánh sáng vàng ( 0,55 \(\mu m\)). Cường độ chùm sáng là 1 W/ \(m^2\) . Ta hiểu cường độ của chùm sáng là năng lượng ánh sáng mà ánh sáng tải qua một đơn vị diện tích, đặt vuông góc với các tia sáng, trong một đơn vị thời gian. Cho rằng cường độ ánh sáng đỏ và cường độ của thánh phần ánh sáng vàng trong chùm sáng là như nhau. Tính số photon ánh sáng đỏ và ánh sáng vàng chuyển qua diện tích 1 c\(m^2\), đặt vuông góc với các tia sáng trong chùm , trong một đơn vị thời gian.

Hướng dẫn giải chi tiết

Lượng tử năng lượng của phôtôn ánh sáng đỏ :

\({\varepsilon _đ} = {{hc} \over {{\lambda _đ}}} = {{6,{{625.10}^{ – 34}}{{.3.10}^8}} \over {0,{{75.10}^{ – 6}}}} = 2,{65.10^{ – 19}}J\)

Quảng cáo

Số phôtôn ánh sáng đỏ chuyển qua một đơn vị diện tích trong một đơn vị thời gian :

\({N_đ} = {{{P_đ}} \over {{\varepsilon _đ}}} = {{0,5} \over {2,{{65.10}^{ – 19}}}} = 1,{88.10^{18}}\,photon/{m^2}.s\)

Lượng tử năng lượng của phôtôn ánh sáng vàng :

\({\varepsilon _v} = {{hc} \over {{\lambda _v}}} = {{6,{{625.10}^{ – 34}}{{.3.10}^8}} \over {0,{{55.10}^{ – 6}}}} = 3,{61.10^{ – 19}}J\)

Số phôtôn ánh sáng vàng chuyển qua một đơn vị diện tích trong một đơn vị thời gian :

\({N_v} = {{{P_v}} \over {{\varepsilon _v}}} = {{0,5} \over {3,{{61.10}^{ – 19}}}} = 1,{38.10^{18}}\,photon/{m^2}.s\)