Trang chủ Lớp 12 SBT Vật lý lớp 12 Bài 30.16 trang 85 bài tập SBT Vật Lý 12: Tính công...

Bài 30.16 trang 85 bài tập SBT Vật Lý 12: Tính công thoát của electron khỏi đồng ra jun và ra electron...

Tính công thoát của electron khỏi đồng ra jun và ra electron (eV).. Bài 30.16 trang 85 Sách bài tập (SBT) Vật Lí 12 – Bài 30. Hiện tượng quang điện. Thuyết lượng tử ánh sáng

30.16. Giới hạn quang điện của đồng là 0,3 \(\mu\)m. Tính công thoát của electron khỏi đồng ra jun và ra electron (eV). Cho h = 6,625.10-34h J.s; c = 3.10m/s; e = -1,6.10-19C.

Quảng cáo

Hướng dẫn giải chi tiết

Theo bài ra ta có

\(A = {{hc} \over \lambda } = {{6,{{625.10}^{ – 34}}{{.3.10}^8}} \over {0,{{3.10}^{ – 6}}}} = 6,{62.10^{ – 19}}J = 4,14eV\)