Trang chủ Lớp 12 SBT Vật lý lớp 12 Bài 30.18 trang 85 SBT Vật Lý 12: Ánh sáng có bước...

Bài 30.18 trang 85 SBT Vật Lý 12: Ánh sáng có bước sóng nằm trong khoảng nào có khả năng gây ra hiện...

Ánh sáng có bước sóng nằm trong khoảng nào có khả năng gây ra hiện tượng quang điện ở kẽm?. Bài 30.18 trang 85 Sách bài tập (SBT) Vật Lí 12 – Bài 30. Hiện tượng quang điện. Thuyết lượng tử ánh sáng

30.18. Cho biết công thoát electron khỏi kẽm là \(3,55 \pm 0,01\,eV\). Ánh sáng có bước sóng nằm trong khoảng nào có khả năng gây ra hiện tượng quang điện ở kẽm?

Hướng dẫn giải chi tiết

Quảng cáo

Công thức liện hệ giữa công thoát electon khỏi một kim loại và giới hạn quang điện của kim loại đó là

\(A = {{hc} \over \lambda }\)

Lấy đạo hàm hai vế theo \(\lambda\):

\(\eqalign{
& {{dA} \over {d\lambda }} = – {{hc} \over {{\lambda ^2}}} = – {A \over \lambda } \Rightarrow  \left| {dA} \right| = {A \over \lambda }d\lambda \cr
& \lambda = {{6,{{625.10}^{ – 34}}{{.3.10}^8}} \over {3,55.1,{{6.10}^{ – 19}}}} = 3,{5.10^{ – 7}}m = 0,35\mu m \cr
& \left| {d\lambda } \right| = {{3,{{5.10}^{ – 7}}} \over {3,55.1,{{6.10}^{ – 19}}}}.0,01.1,{6.10^{ – 19}} = 0,001\mu m \cr} \)

Vậy : \(\lambda  = \left( {3,5 \pm 0.001} \right)\mu m\)