Trang chủ Lớp 12 SBT Vật lý lớp 12 Bài 30.17 trang 85 Sách bài tập Vật Lý 12: Công thoát...

Bài 30.17 trang 85 Sách bài tập Vật Lý 12: Công thoát electron khỏi bạc nằm trong phạm vi nào?...

Công thoát electron khỏi bạc nằm trong phạm vi nào?. Bài 30.17 trang 85 Sách bài tập (SBT) Vật Lí 12 – Bài 30. Hiện tượng quang điện. Thuyết lượng tử ánh sáng

30.17. Giới hạn quang điện của bạc là \(0,26 \pm 0,001\mu m\). Công thoát electron khỏi bạc nằm trong phạm vi nào?

Hướng dẫn giải chi tiết

Quảng cáo

Công thức liện hệ giữa công thoát electon khỏi một kim loại và giới hạn quang điện của kim loại đó là

\(A = {{hc} \over \lambda }\)

Lấy đạo hàm hai vế theo \(\lambda\):

\(\eqalign{
& {{dA} \over {d\lambda }} = – {{hc} \over {{\lambda ^2}}} = – {A \over \lambda }\Rightarrow  \left| {dA} \right| = {A \over \lambda }d\lambda \cr
& A = {{6,{{625.10}^{ – 34}}{{.3.10}^8}} \over {0,{{26.10}^{ – 6}}}} = 7,{64.10^{ – 19}}J \cr
& \left| {dA} \right| = {{7,{{64.10}^{ – 19}}} \over {0,26}}.0,001 = 0,{0310^{ – 19}}J \cr} \)

Vậy : \(A = \left( {7,64 \pm 0.03} \right){10^{ – 19}}J\)