Trang chủ Lớp 12 Tin học lớp 12 Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu trong một hệ QTCSDL cho phép...

Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu trong một hệ QTCSDL cho phép ta làm những gì...

Bài 2. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu – Câu 1. Trang 20 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12. Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu trong một hệ QTCSDL cho phép ta làm những gì

Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu trong một hệ QTCSDL cho phép ta làm những gì?

Quảng cáo
Đang tải...

Cho phép:

– Khai báo kiểu và cấu trúc dữ liệu.

– Khai báo các ràng buộc trên dữ liệu.


Mục lục môn Tin 12