Tiếng Việt lớp 2

Trang chủ Lớp 2 Tiếng Việt lớp 2

Quảng cáo

Luyện tập

Cháy nhà hàng xóm trang 139 SGK Tiếng Việt 2 tập 2: Thấy có nhà cháy, mọi người trong làng làm gì ?
Soạn bài Tập đọc: Cháy nhà hàng xóm trang 139 SGK Tiếng Việt 2 tập 2. Trả lời : Câu 1. Thấy có nhà cháy, mọi...
Lesson Four: Phonics Unit 12 – Family & Friends Special Edittion Grade 2 (lớp 2)
Lesson Four: Phonics Unit 12 - Family & Friends Special Edittion Grade 2. Bài: Unit 12. Dinnertime! 1. Listen, point, and repeat. Click...
Bài 25 – Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 29 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1: Điền dấu + hoặc...
1.Tính nhẩm. Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 29 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1 - Bài 25. 7 cộng...
Bài 1, 2, 3, 4 trang 142, 143 sgk Toán lớp 2: Các số từ 101 đến 110
Bài 1, 2, 3, 4 trang 142, 143 sgk Toán lớp 2: Các số từ 101 đến 110. Bài 1: Mỗi số dưới đây...
Bài Tập đọc: Cháu nhớ Bác Hồ trang 105 SGK Tiếng Việt 2 tập 2: Bạn nhỏ trong bài thơ quê ở đâu ?
Soạn bài Tập đọc: Cháu nhớ Bác Hồ trang 105 SGK Tiếng Việt 2 tập 2. Gợi ý: Em xem lại hoàn cảnh đất...