Trang chủ Lớp 2 Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 Chính tả – Tuần 21 trang 12 Vở bài tập (VBT) Tiếng...

Chính tả – Tuần 21 trang 12 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2 Điền vào chỗ trống...

Điền vào chỗ trống . Chính tả – Tuần 21 trang 12 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2 – Chính tả – Tuần 21 – Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 2

Điền vào chỗ trống :

(2) Tìm tiếng, đặt câu với một trong những tiếng tìm được rồi viết vào chỗ trống :

Tiếng

Câu

a) Bắt đầu bằng :

tr : ………………………

…………………………….

ch :………………………

…………………………….

-…………………………………….

……………………………………

-……………………………………

…………………………………….

b) có vần :

uốc :………………………

…………………………….

uốt :……………………..

Quảng cáo

…………………………….

– …………………………………..

…………………………………….

-……………………………………

…………………………………….

TRẢ LỜI:

Điền vào chỗ trống :

(2) Tìm tiếng, đặt câu với một trong những tiếng tìm được rồi viết vào chỗ trống :

Tiếng

Câu

a) Bắt đầu bằng :

tr : tre

ch : che

– lũy tre làng là hình ảnh quê em.

– bạn Hiền không bao tre cho những hành vi không tốt của bạn trong lớp.

b) có vần :

uốc :

uốt :

– Trinh uống thuốc thật dễ dàng.

– thầy giáo thức suốt đêm để soạn giáo án.

Quảng cáo