Trang chủ Lớp 2 Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 Chính tả – Tuần 24 trang 24 Vở bài tập (VBT) Tiếng...

Chính tả – Tuần 24 trang 24 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2 (1) Chọn chữ trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống...

(1) Chọn chữ trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống . Chính tả – Tuần 24 trang 24 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2 – Chính tả – Tuần 24 – Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 2

(1) Chọn chữ trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống :

– (xâu, sâu):……bọ, …….. kim

– (sắn, xắn) : củ     ……, …….          tay áo

– (xinh, sinh) : ………sống , ………đẹp

– (sát, xát) : ……..gạo , ………..bên cạnh

2. Điền tiếng có nghĩa vào chỗ trống :

Quảng cáo

(1) Chọn chữ trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống :

– (xâu, sấu): sâu bọ, xâu kim

– (sắn, xắn) : củ sắn, xắn tay áo

– (xinh, sinh): sinh sống, xinh đẹp

– (sát, xát): xát gạo, sát bên cạnh

2. Điền tiếng có nghĩa vào chỗ trống :

Quảng cáo