Trang chủ Lớp 2 Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 Luyện từ và câu – Tuần 25 trang 27 Vở bài tập...

Luyện từ và câu – Tuần 25 trang 27 Vở bài tập Tiếng Việt 2 tập 2: Điền vào chỗ trống từ ngữ có tiếng biển...

1. Điền vào chỗ trống từ ngữ có tiếng biển . Luyện từ và câu – Tuần 25 trang 27 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2 – Luyện từ và câu – Tuần 25 – Vở bài tập Tiếng Việt 2 tập 2

1. Điền vào chỗ trống từ ngữ có tiếng biển :

M : tàu biển, biển cả, ……………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………

2. Nối từ ở cột A với lời giải nghĩa phù hợp ở cột B :

3. Đặt câu hỏi cho phần in đậm trong câu sau :

Không được bơi ở đoạn sông này vì có nước xoáy.        >

……………………………………………………………………………………………

4. Dựa theo cách giải thích trong truyện Sơn Tinh, Thuỷ Tinh (Tiếng Việt 2, tập hai, trang 60, 61), trả lời câu hỏi :>

a) Vì sao Sơn Tinh lấy được Mị Nương ?

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

b) Vì sao Thuỷ Tinh dâng nước đánh Sơn Tinh ?

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Quảng cáo

c) Vì sao ở nước ta có nạn lụt ?

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

TRẢ LỜI:

1. Điền vào chỗ trống các từ ngữ có tiếng biển :

M : tàu biển, biển cả, biển động, cá biển, nước biển, sóng biển, gió biển, dân biển, vùng biển…

2. Nối từ ở cột A với lời giải nghĩa phù hợp ở cột B :

3. Đặt câu hỏi cho phần in đậm trong câu sau :

Không được bơi ở đoạn sông này vì có nước xoáy.        >

Vì sao không được bơi ở đoạn sông này ?

4. Dựa theo cách giải thích trong truyện Sơn Tinh, Thủy Tinh (sách Tiếng Việt 2, tập hai, trang 60, 61), trả lời câu hỏi:

a) Vì sao Sơn Tinh lấy Mị Nương ?

Sơn Tinh lấy Mị Nương vì dâng lễ vật lên vua Hùng trước.

b) Vì sao Thủy Tinh dâng nước đánh Sơn Tinh ?

Thủy Tinh dâng nước đánh Sơn Tinh vì tức giận, muốn cướp lại Mị Nương.

c) Vì sao ở nước ta có nạn lụt ?

Nước ta có nạn lụt hằng năm vì Thủy Tinh tức giận dâng nước đánh Sơn Tinh để trả thù.>