Trang chủ Lớp 2 Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 Tiết 8 – Tuần 27 trang 41 VBT Tiếng Việt 2 tập...

Tiết 8 – Tuần 27 trang 41 VBT Tiếng Việt 2 tập 2: Trò chơi ô chữ...

Trò chơi ô chữ. Tiết 8 – Tuần 27 trang 41 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2 – Tiết 8 – Tuần 27 – Ôn tập giữa học kì 2

Trò chơi ô chữ

a) Đin từ vào ô trống theo hàng ngang :

– Dòng 1 : Người cưới công chúa Mị Nương (có 7 chữ cái).

– Dòng 2 : Mùa rét (lạnh) (có 4 chữ cái).

– Dòng 3 : Cơ quan phụ trách việc chuyển thư từ, điện báo….(có 7 chữ cái)

– Dòng 4 : Ngày Tết của thiếu nhi có trăng đẹp (có 8 chữ cái).

– Dòng 5 : Nơi chứa sách, báo cho mọi người đọc (có 7 chữ cái).

– Dòng 6 : Con vật đi lạch bạch, lạch bạch (có 3 chữ cái).

– Dòng 7 : Trái nghĩa với dữ (có 4 chữ cái, bắt đầu bằng chữ H).

– Dòng 8 : Tên con sông đẹp ở thành phố Huế (có 9 chữ cái).

Quảng cáo

b) Viết lại từ xuất hiện ở cột dọc :

TRẢ LỜI:

a) Điền từ vào ô trống theo hàng ngang :

– Dòng 1 : Người cưới công chứa Mị Nương (có 7 chữ cái).

– Dòng 2 : Mùa rét (lạnh) (có 4 chữ cái)

– Dòng 3 : Cơ quan phụ trách việc chuyển thư từ, điện báo… (có 7 chữ cái)

– Dòng 4 : Ngày Tết của thiếu nhi có trăng đẹp (có 8 chữ cái).

– Dòng 5 : Nơi chứa sách, báo cho mọi người đọc (có 7 chữ cái).

– Dòng 6 : Con vật đi lạch bạch, lạch bạch (có 3 chữ cái).

– Dòng 7 : Trái nghĩa với dữ (có 4 chữ cái, bắt đầu bằng chữ H).

– Dòng 8 : Tên con sồng đẹp ở thành phố Huế (có 9 chữ cái).

b) Ghi từ mới xuất hiện ở cột dọc : SÔNG TIỀN

Quảng cáo