Trang chủ Lớp 2 Vở bài tập Toán lớp 2 Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 94 Vở bài tập (VBT)...

Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 94 Vở bài tập (VBT) Toán 2 tập 1 bài 80: Ôn tập về phép cộng và phép trừ Tiếp...

Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 94 bài 80 Vở bài tập (VBT) Toán 2 tập 1. Câu 1.Tính nhẩm. Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 94 Vở bài tập (VBT) Toán 2 tập 1 – Bài 79+80+81. Ôn tập về phép cộng và phép trừ

1.Tính nhẩm:

\(\eqalign{
& 14 – 9 = ….. \cr
& 16 – 7 = ….. \cr
& 12 – 8 = ….. \cr
& 6 + 9 = ….. \cr} \)     \(\eqalign{& 8 + 8 = ….. \cr & 11 – 5 = ….. \cr & 13 – 6 = ….. \cr & 18 – 9 = ….. \cr} \)

\(\eqalign{
& 14 – 6 = ….. \cr
& 17 – 8 = ….. \cr
& 12 – 5 = ….. \cr
& 3 + 9 = ….. \cr} \)      \(\eqalign{& 9 + 4 = ….. \cr & 11 – 9 = ….. \cr & 3 + 8 = ….. \cr & 16 – 8 = ….. \cr} \)

2. Đặt tính rồi tính:

47 + 36                     100 – 22

90 – 58                       35 + 65

3. Số

12 – 6

14 – 8

c)

\(\eqalign{
& 17 – 9 = ….. \cr
& 17 – 7 – 2 = ….. \cr} \)

d)

\(\eqalign{& 15 – 7 = ….. \cr & 15 – 5 – 2 = ….. \cr} \)

4. Một cửa hàng buổi sáng bán được 64l nước mắm, buổi chiều bán được ít hơn buổi sáng 18l nước mắm. Hỏi buổi chiều cửa hàng đó bán được bao nhiêu lít nước mắm?

5. Đố vui: Viết ba phép trừ có hiệu bằng số bị trừ:

1.

\(\eqalign{
& 14 – 9 = 5 \cr
& 16 – 7 = 9 \cr
& 12 – 8 = 4 \cr
& 6 + 9 = 15 \cr} \)        \(\eqalign{& 8 + 8 = 16 \cr & 11 – 5 = 6 \cr & 13 – 6 = 7 \cr & 18 – 9 = 9 \cr} \)

Quảng cáo

\(\eqalign{
& 14 – 6 = 8 \cr
& 17 – 8 = 9 \cr
& 12 – 5 = 7 \cr
& 3 + 9 = 12 \cr} \)       \(\eqalign{& 9 + 4 = 13 \cr & 11 – 9 = 2 \cr & 3 + 8 = 11 \cr & 16 – 8 = 8 \cr} \)

2.

3.

12 – 6 = 6

14 – 8 = 6

c)

\(\eqalign{
& 17 – 9 = 8 \cr
& 17 – 7 – 2 = 8 \cr} \)

d)

\(\eqalign{
& 15 – 7 = 8 \cr
& 15 – 5 – 2 = 8 \cr} \)

4.

Tóm tắt

Buổi chiều cửa hàng bán được là:

64 – 18 = 46 (lít)

Đáp số: 46 lít.

5. 

10 – 0 = 10; 14 – 0 = 14; 5 – 0 = 5; …

 Baitapsgk.com